Utvidgning av Hilmer Anderssons sågverk

Planerade områden

Planens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en expansion av den pågående sågverksindustrin, Hilmer Andersson AB, i Korterud. Det tilltänkta expansions- och planområdet ligger i direkt anslutning till den befintliga verksamheten (rödmarkerat). Bland annat föreslås vidareförädlingsenhet genom CLT-anläggning samt lagerutrymmen och parkering. Marken kommer att hårdgöras och bebyggas. Fördröjningsanläggning för dagvatten föreslås i östra delen av expansionsområdet för att genomföra tidigare samt nya fördröjnings- och reningsbehov.

Detaljplanen ska tas fram med ett standardförfarande då planen inte strider mot kommunens översiktsplan samt inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Status

Samrådshandlingar ska tas fram, därefter kommer planförslaget vara föremål för samråd.