Upphäva del av detaljplan för del av fastigheten Åmotfors 2:65

flygbild

upphävandets SYFTE

Syftet med upphävandet av del av detaljplan för del av Åmotfors 2:65 m.fl. är att göra möjligt för kommunen att arrendera ut markområde till en exploatör som önskar etablera en solcellspark.

Planprocessen hanteras med ett förenklat planförfarande med anledning av att genomförandetiden för gällande detaljplan utgått och att upphävandet inte bedöms vara av betydande intresse eller antas medföra en betydande miljöpåverkan samt är förenlig med kommunens översiktsplan.

POSITIVT PLANBESKED

Serviceutskottet beslutade 2021-03-11 § 27 om att ge positivt planbesked för upphävande av del av detaljplan för del av Åmotfors 2:65 m.fl.

Samråd

Samrådshandlingar fanns tillgängliga för samråd från 2021-04-16 till 2021-05-07. Inga synpunkter eller erinringar mot planförslag inkom under samrådet.

Status

En samrådsredogörelse har sammanställts och antagandehandlingar har tagits fram.