Utvidgning av Hilmer Anderssons sågverk

Planomrade_-_Hilmer_Andessons_sagverk.png

Planens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av den pågående sågverksindustrin, Hilmer Andersson AB, i Korterud. Det tilltänkta expansions- och planområdet ligger i direkt anslutning till den befintliga verksamheten (rödmarkerat i bild ovan). 

Marken inom planområdet avses hårdgöras och bebyggas, bland annat finns idéer om ytterligare vidareförädlingsenhet genom CLT-anläggning och fingerskarvsanläggning med lagerutrymmen och parkering. Markanvändningen som föreslås inom området är därmed industriverksamhet. Fördröjningsanläggning för dagvatten föreslås i bägge detaljplanens delområden för att tillgodose fördröjnings- och reningsbehov.

Planen handläggs med ett standardförfarande då planen bedöms vara förenlig med översiktsplanen och inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd

Planhandlingarna var föremål för samråd under perioden 12 december 2022 till 9 januari 2023 där berörda myndigheter och sakägare, fastighetsägare, ev. arrendatorer, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och andra som har intresse av planförslaget gavs möjlighet att framföra synpunkter eller erinringar på planförslaget.

STATUS

Inkomna synpunkter under samrådet ska sammanställas i ett samrådsredogörelse. Granskningshandlingar arbetas fram.