Morast volymhandel

Flygbild över planområdet.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av handelsverksamhet inom fastigheten Morast 1:175 nordväst om Charlottenberg centrum.

Detaljplanen ska tas fram med ett utökat förfarande med hänsyn till närliggande bebyggelse samt då planområdet inte omfattas den fördjupade översiktsplanen för Charlottenberg.

Positivt planbesked

Samhällbyggnadsutskottet beslutade 2019-11-14 § 131 att ge positivt planbesked för Morast volymhandel, Charlottenberg. 

Status

Samrådshandlingarna ska tas fram, men arbetet är för tillfället pausat.