Kv. Kojan

Flygbild över planområdet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett mer ändamålsenligt utnyttjande av kvarstående byggrätt om ca. 7000m² inom kvarteret Kojan i Charlottenberg för uppförande av en ny handelsbyggnad i ett mer lämpligt läge och placering samt med tillhörande infrastruktur. Planområdet ligger strax söder om Circle K och Biltema samt öster om riksväg 61 och väster om Åkaregatan. Vidare avses även en mindre del av den gällande detaljplanen för del av Eda Nolby 1:38 och Kojan 2 att upphävas. Syftet med upphävandet är att säkerställa att byggrätten i området inte ökar i och med den nya detaljplanen.

Detaljplanen tas fram med ett standardfördrande då den är förenlig med kommunens översiktsplan. 

Samråd

Samrådshandlingar fanns tillgängliga för samråd från 25 januari 2021 till 19 februari 2021. Inkomna synpunkter under samrådet har sammanställas i en samrådsredogörelse och samrådshandlingarna har med hänsyn till synpunkterna bearbetats inför granskningsskedet.

Granskning

Granskningshandlingar fanns tillgängliga för granskning från 23 augusti 2021 till 13 september 2021.

STATUS

Antagandehandlingar ska tas fram för detaljplanen och inkomna synpunkter under granskningsskedet kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande.