Kv. Kojan

Flygbild över planområdet

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett mer ändamålsenligt utnyttjande av kvarstående byggrätt om ca. 7000m² inom kvarteret Kojan i Charlottenberg för uppförande av en ny handelsbyggnad i ett mer lämpligt läge och placering samt med tillhörande infrastruktur. Kartbilden nedan visar planområdets utbredning, strax söder om Circle K och Biltema samt öster om riksväg 61.

Detaljplanen tas fram med ett standardfördrande då den är förenlig med kommunens översiktsplan. 

Samråd

Samrådshandlingar fanns tillgängliga för samråd från 25 januari 2021 till 19 februari 2021.

Status

Inkomna synpunkter under samrådet håller på att sammanställas i en samrådsredogörelse och planhandlingarna bearbetas utifrån dessa.