Kv. Kojan

Flygbild över planområdet

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation för handel inom område som är planlagt för camping.

Detaljplanen ska tas fram med ett standardfördrande då den är förenlig med kommunens översiktsplan.

Positivt planbesked

Samhällbyggnadsutskottet beslutade 2018-10-18 § 10 att ge positivt planbesked för del av kv. Kojan, Charlottenberg. 

Status

Samrådshandlingar är under framtagande.