Koppom maskin

Flygbild över planområdet

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för markanvändning småindustri och bilservice (ej drivmedel) samt natur inom fastigheten Nolby 1:38. Inom fastigheten Notan 2 (strax norr om planområdet) föreslås markanvändningen ändras från lokalgata till industri.

Planen överensstämmer inte med gällande fördjupad översiktsplan för Charlottenberg och handläggs därför med utökat förfarande.

Samråd

Samrådshandlingar fanns tillgängliga för samråd från 7 januari 2019 till 28 januari 2019. Inkomna synpunkter ska sammanställas i en samrådsredogörelse.

Status

Granskningshandlingar är under framtagande.