Koppom maskin

Flygbild över planområdet

Detaljplanen har vunnit laga kraft

Detaljplan för Koppoms Maskin och Trä AB vann laga kraft 19 oktober 2020. Plankarta samt planbeskrivning finns längre ned på denna sida under "dokument".

Kommunfullmäktige beslutade att anta planen 2020-09-16 § 101, därefter beslutade Länsstyrelsen den 7 oktober 2020 att inte överpröva kommunens antagandebeslut och inga överklaganden inkom under överklagandetiden.