Håvilsrud fritidshusområde

Bild över planområdet

Planens syfte

Planen syftar till att möjliggöra för fritidshusbebyggelse invid sjön Flan, Håvilsrud.

Detaljplanen ska tas fram med ett standardfördrande då den är förenlig med kommunens översiktsplan.

Positivt planbesked

Samhällbyggnadsutskottet beslutade 2018-11-22 § 115 att ge positivt planbesked för fritidshusområde vid Flan, Håvilsrud.

Status

Samrådshandlingarna ska tas fram, men arbetet är för tillfället pausat.