Utvidgning av Hilmer Anderssons sågverk

Bild som visar aktuellt planområde

Planens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av den pågående sågverksindustrin, Hilmer Andersson AB, i Korterud. Det tilltänkta expansions- och planområdet ligger i direkt anslutning till den befintliga verksamheten (rödmarkerat i bild ovan). 

Marken inom planområdet avses hårdgöras och bebyggas, bland annat finns idéer om ytterligare vidareförädlingsenhet genom CLT-anläggning och fingerskarvsanläggning med lagerutrymmen och parkering. Markanvändningen som föreslås inom området är därmed industriverksamhet. Fördröjningsanläggning för dagvatten föreslås i bägge detaljplanens delområden för att tillgodose fördröjnings- och reningsbehov.

Planen handläggs med ett standardförfarande då planen bedöms vara förenlig med översiktsplanen och inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd

Planförslaget var föremål för samråd under perioden 12 december 2022 till och med 9 januari 2023, där länsstyrelsen samt andra berörda myndigheter, kommuner, berörda sakägare, fastighetsägare, ev. arrendatorer, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och andra som har intresse av planförslaget gavs möjlighet att framföra synpunkter eller erinringar på planförslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse tillsammans med kommunens ställningstagande.

Granskning

Planhandlingarna var tillgängliga för granskning mellan 25 augusti till och med 25 september 2023, där myndigheter, berörda samt de som har intresse av planförslaget gavs möjlighet att framföra synpunkter eller erinringar på planförslaget.Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande tillsammans med kommunens ställningstagande.

STATUS

Kommunfullmäktige godkände förslag till antagandehandlingar och granskningsutlåtande och antog detaljplan för utvidning av Hilmer Anderssons sågverk den 24 Januari 2024.

Detaljplanen vann laga kraft 2024-02-23.