Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

God man för ensamkommande Skriv ut

 

Vad ingår i uppdraget som god man för ensamkommande barn?


För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige.


Det är ett temporärt uppdrag som upphör när barnet fått uppehållstillstånd och tingsrätten fattat beslut om en särskild förordnad vårdnadshavare. Även i andra fall kan godmanskapet upphöra. Godmanskapet upphör automatiskt vid 18 år.


God man har ingen försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. Det ansvaret har familjehemmet eller HVB-hemmet, i sista hand socialsekreteraren. Samma regler enligt socialtjänstlagen (SoL) som gäller för placerade barn gäller även för de ensamkommande barnen.


Det är viktigt att den gode mannen har klart för sig vad hans eller hennes roll består i och inte agerar som en ”mamma eller pappa”. Om så sker uppstår ofta problem för barnet som annars hade kunnat undvikas om gode mannen hade agerat mer professionellt. (Eva von Schéele & Ingmar Strandberg, ensamkommande barns rätt, 2010 s. 20f.)


Oftast har barnet föräldrar någonstans i världen och den gode mannen är bara en tillfällig juridisk företrädare. De barn som kommer få ett positivt beslut i asylfrågan får därmed en särskilt förordnad vårdnadshavare. Gode mannen bör därför utöva sitt uppdrag på ett sådant sätt att det inte knyts några djupare känslomässiga band med barnet.


Uppgifter för den gode mannen

 • Ansöker om uppehållstillstånd (om inte det offentliga biträdet redan har ansökt).
 • Biträder barnet vid utredning hos Migrationsverket.
 • Biträder vid möten hos det offentliga biträdet.
 • Söker aktuella bidrag från Migrationsverket och socialtjänsten.
 • Ser till att barnet får komma på en hälsoundersökning.
 • Ser till att barnet får den hälso-, sjuk- och tandvård som barnet behöver.
 • Ser till att barnet får en fungerande skolgång.
 • Deltar i utvecklingssamtal.
 • Beslutar om skolresor.
 • Förvaltar barnets tillgångar, även dagersättning och andra bidrag.
 • Kontrollerar att ersättningar och bidrag kommer barnet till godo.
 • Tecknar hyreskontrakt, efter PUT.
 • Företräder barnet vid köp av varor och tjänster.
 • Samtycker till placering av barnets boende
 • Ansöker om kontaktperson eller annat bistånd hos socialtjänsten.
 • Medverkar till kontakt med föräldrar och släktingar.
 • Företräder barnet om det utsätts för brott.
 • Företräder barnet om det begår brott.
 • Vara ett stöd för barnet.
 • Meddelar överförmyndaren om barnet flyttar till annan kommun och om uppehållstillstånd beviljats.
 • Redovisar uppdraget till överförmyndaren.
 • Anmäler om eget obestånd uppkommit eller annat förhållande som kan påverka förordnandet.
 • Verka för en god kontakt, informationsutbyte och samverkan med andra aktörer runt om barnet, så som HVB-hem, socialsekreterare, kontakpersoner m.m.

Den gode mannen är den som ska se till att allt fungerar för barnet, men i uppdraget ingår till exempel inte att följa med till skolan eller till olika aktiviteter. Genom ett beslut om kontaktperson enligt socialtjänstlagen kan barnet få hjälp med att ta del av olika aktiviteter.


Det är kontaktpersonen och inte den gode mannen som följer med barnet vid till exempel läkarbesök eller olika fritidsaktiviteter om inte personal på boendet gör det.


Vem kan bli god man?

 • God man ska uppfylla följande krav:
 • vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig för uppdraget (11 kap. 12 och 13§§ föräldrabalken),
 • vara särskilt lämpad för arbete med barn i en utsatt situation,
 • ha kunskap om barns behov i olika åldrar och ha förståelse för deras situation,
 • ha goda kunskaper om det svenska samhället (skola, vård, myndigheters ansvar med mera),
 • behärska god svenska, både skriftligen och muntligen,
 • vara opartisk i förhållande till myndigheter,
 • ha kunskap om utlänningsärenden och asylprocess.

God man och sekretess

Att någon förordnats som god man medför inte att han eller hon omfattas av någon tystnadsplikt. Det ligger dock i uppdragets natur att den som är god man inte bör föra vidare något som barnet har berättat i förtroende eller föra vidare känslig information som kan skada barnet.


Avsaknaden av tystnadsplikt torde dock inte kunna åberopas som skäl för att förvägra den gode mannen att ta del av information om barnet eller att vara närvarande vid till exempel förhör. Viss information utgör närmast en förutsättning för att en god man ska kunna fullgöra sitt uppdrag.


Godmanskapet upphör

Vid följande situationer upphör godmanskapet:

 • när barnets föräldrar kommit till Sverige och kan utöva vårdnaden och förmyndarskapet, barnet varaktigt lämnat Sverige,
 • en särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts,
 • det är uppenbart att god man inte behövs.
 • Överförmyndaren beslutar om upphörandet. Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller 18 år.

Ansökan om barnbidrag efter uppehållstillstånd

Barnbidraget är en socialförsäkringsförmån som tillkommer föräldrar eller särskilt förordnade vårdnadshavare. Bidraget är inte barnets pengar utan ska vara ett bidrag till den eller de som har den faktiska vården av barnet.


En god man är en juridisk ställföreträdare för barnet och har inte barnet i sin faktiska vård. Från den tid barnet fått uppehållstillstånd och blivit folkbokförd i Sverige fram till dess en särskild vårdnadshavare förordnas kan endast socialnämnden med stöd av 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken om det finns ”särskilda skäl” begära att barnbidraget betalas ut till ”någon annan lämplig person” eller nämnden själv.


Särskilt förordnad vårdnadshavare

Om ett barn har uppehållstillstånd när det kommer till Sverige gäller inte lagen om god man för ensamkommande barn.


I sådana fall ska socialnämnden väcka talan om, eller anmäla behov av, en särskilt förordnad vårdnadshavare hos tingsrätten. Detsamma gäller för barn som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT).
Sidansvarig: Marcus Brolin