Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Förmyndare Skriv ut

 

Föräldrabalken är den lag som reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Lagen skiljer på vårdnadshavare och förmyndare. Vårdnadshavare är den som har omsorgen om barnets person och förmyndare är den som förvaltar barnets ekonomi. För barn som står under vårdnad av båda föräldrarna är dessa gemensamt även barnets förmyndare. För barn som står under vårdnad av endast den ena av föräldrarna är den föräldern ensam förmyndare. Alla föräldrar som har barn under 18 år står under överförmyndarnämndens tillsyn om de är förmyndare. Överförmyndarnämnden har alltså tillsyn endast över den ekonomiska delen av föräldrarnas ansvar.


Föräldrarna är ställföreträdare

Föräldrarnas uppgift som förmyndare är att företräda sitt omyndiga barn i ekonomiska angelägenheter. När barnet fyllt 16 år ska dock han eller hon enligt lagen ges möjlighet att påverka viktiga beslut.
Överförmyndarnämndens uppgift är att se till att barnets tillgångar inte används på ett otillbörligt sätt. Grundregeln är att barnets tillgångar ska placeras tryggt och säkert samt ge skälig avkastning. Barnets tillgångar förvaltas av förmyndarna under skadeståndsansvar. Barnets pengar ska användas till barnet – inte till föräldrarna eller syskon. Föräldrar har försörjningsplikt för sina barn även om barnen har egna tillgångar. Barnets pengar får heller aldrig skänkas bort.


Redovisning av barnets tillgångar

Om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp
(2013 = 356.000:-) är förmyndaren skyldig att till överförmyndarnämnden redovisa förvaltningen av barnets tillgångar.


Spärrade bankkonton

Enligt reglerna i föräldrabalken ska utbetalning till omyndig i vissa fall (t.ex. vid arv eller försäkringsutbetalning) göras till ett överförmyndarspärrat konto om utbetalningen överstiger ett prisbasbelopp (basbeloppet 2013 = 44.500:-). Den som ombesörjer utbetalningen är skyldig att informera överförmyndarnämnden om att utbetalning till minderårig skett.
Brottsoffermyndigheten sätter oftast in utbetalningar till minderåriga på spärrade konton oavsett beloppets storlek.
Överförmyndarspärr på ett konto innebär att förmyndare inte får ta ut pengarna utan överförmyndarnämndens medgivande.


Särskild överförmyndarkontroll

Om någon vill testamentera eller ge bort pengar i gåva till en omyndig, och vill att överförmyndarnämnden ska kontrollera förvaltningen, kan givaren eller testatorn föreskriva detta (oavsett belopp). Pengarna ska sättas in på ett konto som är försett med överförmyndarspärr. Insättaren meddelar sen överförmyndarnämnden att pengarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll. Villkor i efterskott är inte giltiga.


Överförmyndarnämndens samtycke

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarnämndens samtycke oavsett hur stora tillgångar barnet har. Det gäller bl a:

  • Om barnet är inblandad i rättshandling som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.

  • Om barnet är delägare i ett dödsbo.

  • Om barnet ska låna pengar eller låna ut pengar.

  • Om barnet ska bedriva rörelse.

Ibland behövs god man

I vissa fall får förmyndaren inte företräda sitt omyndiga barn. Detta gäller t.ex. när motparten till barnet i ett avtal eller en rättegång är förmyndaren själv, eller om barnet och förmyndaren båda är delägare i samma dödsbo. I dessa fall måste en tillfällig god man utses som ska företräda barnet vid just den aktuella rättshandlingen.
Sidansvarig: Anna Bryntesson

Mina favoriter
Spara sidan som favorit