Jävsnämnden

Vad ansvarar jävsnämnden för?

Jävsnämnden inträder i de fall intressekonflikter och jäv uppstår inom de egna verksamheterna.

Jävsnämnden fullgör alla ärenden och myndighetsutövning enligt följande lagstiftning i ärenden där ärendena riktar sig mot kommunens egna verksamheter och objekt.

Nämndens uppgifter omfattar inte verksamheter som utövas av kommunens bolag.

Oppositionen ska ha majoritet i nämnden och fullmäktige utser ordförande inom oppositionen. Nämndens ledamöter och ersättare ska inte samtidigt ha förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen.

Sammanträden

Jävsnämnden sammanträder 5 gånger om året. Sammanträdena är inte offentliga. Dagordning samt handlingar till sammanträdet finns på kommunens webbplats ca en vecka innan sammanträdet.