Bekämpa invasiva arter

En liten fågel bland lupiner

En invasiv främmande art är en art som har flyttats från sin naturliga miljö av människan och som i sin nya miljö sprider sig snabbt och får negativ påverkan på biologisk mångfald, människor och djurs hälsa eller ekonomin.

EU har en förteckning över 66 invasiva arter vilka inte får introduceras, spridas i naturen eller gynnas att bli fler. Det är också förbjudet att sälja, byta och importera dessa arter. Av dessa finns 12 redan i den svenska naturen och 9 förekommer sporadiskt.

Här kan du läsa mer om de invasiva arterna: Invasiva arter

LONA-projekt

Eda kommun har fått pengar från Naturvårdsverket för lokalt naturvårdsarbete, så kallat LONA-bidrag. Det innebär att statliga bidrag finansierar lokala naturvårdsprojekt med upp till 50%. Projektet syftar till att få bättre kunskap om vilka invasiva växtarter som finns inom kommunens gränser, ta fram en handlingsplan, i mindre omfattning påbörja bekämpning på kommunens egna fastigheter, samt ta fram information om invasiva växtarter.

För att begränsa spridningen och bekämpa invasiva växtarter måste vi börja med att ta reda på var de finns, därför påbörjas under sensommaren 2022 en inventering i Eda kommun.
Till att börja med kommer miljö- och byggavdelningen att gå över delar av den kommunägda marken och innan projekttiden är slut ska även allmänhetens inrapporterade fynd följas upp.

För att täcka ett så stort område som möjligt behöver vi alla hjälpas åt. Om du hittar någon av de invasiva växterna ute i naturen så är det bra om du rapporterar in till någon av följande tjänster:

Rapportera - Artfakta.se
Välkommen till Artportalen - Artportalen

Omhändertagande och spridning av invasiva arter

De invasiva arterna är inte bara ett problem för den biologiska mångfalden utan kan vara svåra att bli av med och orsaka ekonomiska problem genom sin kraftiga spridning. Från 1 januari 2019 har markägaren ansvar för att se till att de arter som finns med på EU:s lista inte sprids vidare. Släng aldrig växtavfallet från invasiva arter i komposten eller i naturen, då flera av dem har så stor växtkraft att det räcker med en liten bit av växten för att de ska slå rot.

Se Länsstyrelsens korta film på YouTube: Hur sprider sig invasiva arter?

På återvinningscentralen Lunden tas växtdelarna emot och sorteras som brännbart. Tänk på att de ska transporteras och levereras i försluten brännbar förpackning, som till exempel en sopsäck, för att ingen spridning ska kunna ske längs vägen! Om det är mindre mängd som ryms i en soppåse går det också bra att lägga det i ditt sopkärl.

Se Naturvårdsverkets korta fim på YouTube: Så tar du hand om avfallet

LONA logotyp

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

2022-07-13