Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

SKL:s kvalitetsredovisningSkriv ut

 

Hur effektivt används kommunens skattemedel och vilka resultat leder det till för att skapa ett gott samhälle att leva i för invånarna?
Sedan 2007 deltar Eda kommun i Kommunerna Kvalitet i Korthet (KKiK). Frågorna i KKiK är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. Målet är att använda måtten som en del i vår styrning och verksamhetsutveckling och att ge en bild av kommunens verksamheter utifrån ett medborgarperspektiv. Vi får också veta hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i undersökningen. Vad är vi bra på och vad bör vi förbättra?


Undersökningen genomförs varje år och möjliggör jämförelser mellan medverkande kommuners kvalitet på den service som tillhandahålls. År 2014 deltog över 220 kommuner. KKiK  består av ett 40-tal mått som ska ge en övergripande bild av kommunen utifrån följande fem områden:


Tillgänglighet

Området tar upp frågor om hur lätt det är att komma i kontakt med såväl växel som handläggare och om man kan få svar på en enkel fråga mm. Även svarstid och bemötande undersöks. Tillgängligheten är också tillgången till plats på äldreboende eller förskoleplats samt öppettider i bibliotek och återvinningsstation. Resultaten hämtas från egna uppgifter och externa undersökningar.

 

Trygghet

Här handlar det till stor del om mänskliga relationer och känslan av trygghet både i privatlivet och inom äldreomsorg och barnomsorg. Här redovisas resultat från bl a SCB:s medborgarundersökning som kommunen deltar i vartannat år samt från SKL:s enkätundersökningar i årskurs 8 m fl.


Delaktighet och information

Vilka är möjligheterna för den enskilde att ta del av kommunens information och hur upplever man möjligheten till insyn och delaktighet i kommunens verksamhet? Kommunens hemsida, synpunkts- och klagomålshantering, e-tjänster, blanketter på hemsidan, möjlighet till medborgardialog och att ta del av information från utskotten, kommunstyrelsen och fullmäktige mäts och bedöms.


Kommunens effektivitet

Kommunens effektivitet handlar främst om kostnader och prestationer avseende skola, barnomsorg, vård, äldreomsorg och LSS jämfört med andra kommuner. Här finns möjlighet att ta del av hur väl den egna kommunen står sig i bedömningen om vilka aktiviteter som erbjuds inom bl a LSS och på kommunens äldreboenden samt prislappen på olika verksamheter.


Kommunen som samhällsutvecklare

Flera mätvärden är relaterade till näringsliv och utveckling. Här sammanfattas frågor om hur många som förvärvsarbetar, sjuktal i hela kommunen, återvinning av avfall, antal miljöbilar mm.


Sidansvarig: Anna Bryntesson