Serviceutskottet

Serviceutskottet är inrättat för att bereda och besluta i frågor kopplade till verksamhetsområde samhällsbyggnad.

Serviceutskottet ansvarar för förvaltning och utveckling av:

  • exploateringsverksamheten
  • skadeavhjälpande insatser (räddningstjänst)
  • anläggning, drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra allmänna platser
  • vatten och avlopp
  • renhållning och avfallshantering
  • trafikförsörjningen
  • bidrag till enskild väghållning
  • köp och försäljning av fast egendom
  • fastighetsjuridiska ärenden
  • förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar samt lös egendom
  • kostverksamheten
  • lokalvård
  • fordon/översyn och bilvård
  • kommunens åtaganden inom arbetsmarknadsåtgärder
  • flyktingmottagande
  • förvaltning av kommunens skogar och mark
  • energiplanering
  • stöd till föreningslivet samt tillhandahålla lokaler för sport- och fritidsverksamhet
  • kulturverksamheten
  • biblioteksverksamheten
  • fritidsgårdar

Sammanträden

Utskottet sammanträder varje månad. Sammanträdet är inte offentligt. Dagordning för sammanträdet publiceras på kommunens webbplats ca en vecka innan sammanträdet äger rum.