Samhällsbyggnads
utskottet

Samhällsbyggnadsutskottet är inrättat för att bereda och besluta i frågor kopplade till verksamhetsområde samhällsbyggnad.

Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för förvaltning och utveckling av:

 • exploateringsverksamheten
 • kommunens uppgifter inom räddningstjänst, skadeförebyggande insatser och trygg och säker kommun
 • miljö- och hälsoskyddsverksamheten med undantag de ärenden som rör myndighetsutövning inom den egna verksamheten
 • plan- och bygglovsverksamheten med undantag för de ärenden som rör myndighetsutövning inom den egna verksamheten
 • anläggning, drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra allmänna platser
 • vatten och avlopp
 • renhållning och avfallshantering
 • trafikförsörjningen
 • bidrag till enskild väghållning
 • köp och försäljning av fast egendom
 • fastighetsjuridiska ärenden
 • förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar samt lös egendom
 • kostverksamheten
 • lokalvård
 • skogsskötsel
 • fordon/översyn och bilvård
 • kommunens åtaganden inom arbetsmarknadsåtgärder
 • flyktingmottagande
 • HVB för ensamkommande barn
 • energiplanering
 • alkoholtillstånd

Sammanträden

Utskottet sammanträder varje månad. Sammanträdet är inte offentligt. Dagordning för sammanträdet publiceras på kommunens webbplats ca en vecka innan sammanträdet äger rum.