Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider
mån-fre 8.00-16.00

 

 

 

Granskning - Detaljplan för kv. Sedeln Skriv ut

 
Planomrade.JPG

Planens syfte är att göra det möjligt att inom planområdet anlägga ytterligare parkeringsplatser till befintlig byggrätt för handel. Planområdet ska efter det att detaljplan vunnit lagakraft antingen säljas eller upplåtas till befintlig gemensamhetsanläggning för parkering och tillfart, Nolby Ga:4. Planen ska också göra det möjligt att förlägga entréer och skärmtak som syns från riksväg 61.

Planärendet behandlas med ett standardförfarande och det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på förslaget till detaljplan.

Granskningshandlingarna består av plankarta, planbeskrivning med planbestämmelser och miljöbedömning. Under granskningen ingår även fastighetsförteckning.


Handlingarna kommer finnas tillgängliga under samrådstiden här på hemsidan och hos kommunens medborgarkontor. Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar uppmanas informera medlemmar och hyresgäster om detaljplaneförslaget.

Eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget skall lämnas skriftligen till:


Eda kommun, Plansektionen
Box 66
673 22 Charlottenberg


Synpunkter kan också skickas via mail till kommun@eda.se


Samrådstiden är förlängd till 7 mars 2017 och är sista dagen som yttrande kan inlämnas.


Den som inte framfört sina synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.Sidansvarig: Elin Fredriksson
Mer information

Mattias Persson

Plan- och fastighetschef

0571- 281 14

mattias.persson@eda.se


Elin Fredriksson

Samhällsplanerare

0571- 281 90

elin.fredriksson@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit