Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Kvalitet och jämförelser Skriv ut

 

Som invånare har du rätt att förvänta dig verksamheter med god kvalitet för dina skattepengar.

 

Eda kommuns kvalitetsarbete ska säkerställa att Edaborna får bästa möjliga service och tjänster inom givna ekonomiska ramar. Det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamhetens mål kontinuerligt planeras, följs upp och analyseras för att åstadkomma kontinuerliga förbättringar. Med utgångspunkt i kommunens strategiska plan har respektive verksamhetsområde konkretiserat de kommunövergripande målen.

 

Eda kommun deltar i flera undersökningar för att få vetskap om vilken kvalitet kommunen har jämfört med andra kommuner inom olika verksamhetsområden. Varje verksamhetsområde deltar i olika brukarundersökningar, öppna jämförelser mm och arbetar utifrån lagar och nationella målkrav. Varje medarbetare utför ett kvalitetsarbete i sina dagliga uppgifter och bidrar till helheten. Kvalitetsarbetet ska genomsyra hela den kommunala verksamheten.

 

Här nedan kan du ta del av några av de saker som är en del i det övergripande kvalitetsarbetet.

 

Kommunens kvalitet i korthet - KKiK

Eda kommun deltar i Sveriges kommuner och landstings nätverk för kvalitetsredovisning, Kommunernas kvalitet i korthet. Det är en undersökning för att mäta kommunens prestationer. År 2016 deltog drygt 250 av landets kommuner i undersökningen. Syftet med att delta i KKiK är att visa hur kommunen använder sina skattemedel. SKL undersöker årligen kommunernas kvalitet ur fem perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare.

 

Medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning där 600 personer i åldrarna 18-84 år får svara på hur de uppfattar kommunens verksamheter. Syftet är att få en helhetsbild över vilka områden kommunen kan prioritera, förbättra bevara och ge lägre prioritet för att medborgarna ska bli mer nöjda. Undersökningen görs vart tredje år.

 

Undersökning av kommunernas webbsidor

Varje år gör SKL en undersökning av kommunernas webbsidor utifrån drygt 250 vanliga medborgarfrågor. Undersökningen är en del i KKiK. Materialet är en utgångspunkt för att göra jämförelser och visar på goda exempel från andra kommuner. Detta ger ett underlag för förbättra kommunens information på webben.

 

Servicemätning telefon och e-post

Kommunen deltar vartannat år i en servicemätning via telefon och e-post som undersöker hur den som kontaktar kommunen upplever tillgängligheten och bemötandet. Mätningen är en del i KKIK och resultatet ger en indikation på förbättringsområden.

 

Kommun- och landstingsdatabasen - Kolada

Kommun-och landstingsdatabasen innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, t ex SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Socialstyrelsen och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.


Öppna jämförelser

I öppna jämförelser hittar du information om kvalitet, resultat och kostnader inom kommunala verksamheter i hela landet.

 

Klagomålshantering

Det finns möjlighet att via kommunens hemsida lämna beröm, klagomål, synpunkter eller konkreta förslag på hur den kommunala servicen kan förbättras. Hela klagomålshanteringen är ett verktyg i kommunens kvalitetsarbete. Inom skolan och vård&stöd finns också en rutin för en särskild klagomålshantering.

 
Sidansvarig: Anna Bryntesson
Mer information

Margareta Bergman

Informationschef
tfn 0571-281 42

margareta.bergman@eda.se 


Mina favoriter
Spara sidan som favorit