Insikt

Utroptecken

Eda kommun deltar i Insikt som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner med flera) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätperioden. Fem myndighetsområden mäts: bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd samt upphandling.
Resultaten kan löpande följas via en webbportal som på ett tydligt sätt åskådliggör resultaten över tid.

Enkäten innehåller frågor som undersöker kunders nöjdhet med sex serviceområden:

  • information
  • tillgänglighet
  • bemötande
  • kompetens
  • rättssäkerhet
  • effektivitet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) offentliggör i april året efter mätåret de nationella resultaten samt kommunrankingar för gruppen företagare i en så kallad Öppen jämförelse Företagsklimat.

Webbportal Insikt

Fördelar med undersökningen

Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka.
Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar.
Resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete.

Kommunen ser resultaten i webbportalen i nära anslutning till fattat beslut.
Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner.

2023-03-08