Serviceutskottets dagordning

Serviceutskottet sammanträder torsdag 9 september 2021, kl 13.00
Plats: Digitalt / KS-salen, Charlottenberg

Inledande Formalia

• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare. (Kommunkontoret Charlottenberg 2021-09-15, klockan 15:00)

Ärende

 1. Ombyggnation av plankorsning Gärdesgatan/Storgatan i Charlottenberg
 2. Revidering av VA-taxa gällande brukningsavgift vid obebyggd och obeboelig fastighet 
 3. Medborgarförslag - Att Eda kommun ordnar en skateramp för barn och ungdomar
 4. Planavtal Korterud 1:12
 5. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2021 
 6. Delårsbokslut med helårsprognos 2021
 7. Information

Upplysningar

 • Sammanträdet utgår från KS-salen med fysisk närvaro av ordförande, förste vice ordföranden. Andra vice ordförande, chef samt sekreterare kan komma att delta fysiskt. Övrigt deltagande sker digitalt.
 • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet.
 • Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet kallar själv i första hand in sin personliga ersättare. I andra hand kallas ersättare in enligt den särskilda inkallelseordningen.
 • Sammanträdet är stängt för allmänheten.