Serviceutskottets dagordning

Serviceutskottet sammanträder torsdag 10 november 2022, kl 13.00
Plats: Konferensrum KS-salen

Inledande Formalia

• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare. (2022-11-15 Kl 14:00)

Ärende

  1. Information
  2. Beslut om godkännande av granskningsutlåtande och antagandehandlingar för detaljplan Noresunds herrgård och närområde
  3. Yttrande över förslag till ny översiktsplan för Arvika kommun
  4. Förfrågan om fastighetsförvärv, Hagebacken 4
  5. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning samt diskussion om god ekonomisk hushållning

Upplysningar

  • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet.
  • Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet kallar själv i första hand in sin personliga ersättare. I andra hand kallas ersättare in enligt den särskilda inkallelseordningen.
  • Sammanträdet är stängt för allmänheten.