Bildningsutskottets dagordning

Bildningsutskottet sammanträder onsdag 8 september 2021, kl 13.00.
Plats: Digitalt / KS-salen

Inledande formalia

• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare. (Kommunkontoret 2021-09-16, kl. 13:00)

Ärende

  1. Kunskapsrapport
  2. Information
  3. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning samt diskussion om god ekonomisk hushållning
  4. Delårsbokslut med helårsprognos 2021
  5. Budget- och verksamhetsplanering 2022-2024 samt strategisk plan

Upplysningar

  • Sammanträdet sker digitalt, ledamöter och ersättare deltar på distans.
  • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet
  • Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet kallar själv i första hand in sin personliga ersättare. I andra hand kallas ersättare in enligt den särskilda inkallelseordningen.
  • Sammanträdet är stängt för allmänheten.