Bildningsutskottets dagordning

Bildningsutskottet sammanträder onsdag 7 december 2022, kl 13.00.
Plats: KS-salen

INLEDANDE FORMALIA

• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare. (2022-12-13 kl. 13:00)

ÄRENDE

  1. Information
  2. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning samt diskussion om god ekonomisk hushållning
  3. Reseersättning/anslutningsbidrag för gymnasieelever 2023
  4. Inackorderingstillägg för gymnasieelever läsåret 2023-2024
  5. Förslag till läsårstider 2023-2024
  6. Sammanställning av rapporterade tillbud/arbetsskador inom verksamheten bildning under hösten 2022
  7. Medborgarförslag om att rusta upp Gärdesskolans skolgård

Upplysningar

  • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet
  • Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet kallar själv i första hand in sin personliga ersättare. I andra hand kallas ersättare in enligt den särskilda inkallelseordningen.
  • Sammanträdet är stängt för allmänheten.