Information om gatu- och VA-arbeten vid Östra Ränkesvängen i Flogned

Bild med leksaksfigurer och maskiner föreställande en trafikarbetsplats

Teknik i väst planerar, på uppdrag av Eda kommun, att byta ut vissa VA ledningar, schakta ur samt lägga ny asfalt på Östra Ränkesvängen under hösten 2021. (Asfalt kommer troligtvis först 2022 beroende på väderförhållande)

Befintliga ledningar från fastigheter längs gatan, kopplas till dom nya ledningarna i fastighetsgräns. Under tiden ledningarna i gatan byts ut, kommer kanske era fastigheter att förses med vatten i provisoriska ledningar ovan mark, detta meddelas i så fall.

Eventuellt gamla och dåliga ledningar, samt dåligt urschaktad infart inne på fastigheten, kan efter överenskommelse åtgärdas, den kostnaden faller i så fall på fastighetsägaren. Fast pris på detta kan erbjudas om intresse finns.

Återställning med sådd av grönytor kommer att göras hösten 2021, om vädret tillåter och att arbetet fortskrider som planerat, annars sker detta våren 2022

Två lager asfalt kommer att läggas, första lagret (AG) kommer troligtvis inte att hinna läggas under hösten 2021, utan bägge lagren läggs före semestern 2022. Arbetena innebär att infarter kommer att grävas ur 2m in på varje fastighet, (men är infarten ordentligt urschaktad redan tidigare, så schaktas det bara fram till tomtgräns) och detta återställs utan kostnad. Är infarten asfalterad kommer den att åter-asfalteras av kommunen, på den sträcka som grävts ur.

Under arbetets gång kommer det att bli stökigt, med problem att komma in och ut med bilar när infarter passeras. Posten och sophämtningen får vi försöka lösa på bäst möjliga sätt. Teknik i västs personal kommer att kunna vara behjälplig.

Arbetet planeras starta i början av september 2021 och beräknas hålla på i ca. en till två månader. Besiktning av fastigheter kommer att ske före projektstart, och det kommer att aviseras särskilt några dagar i förväg.

Vi hoppas på en bra dialog, under arbetets gång, problem är ju till för att lösas!


Hör gärna av dig med frågor! Kontakta i första hand driftchef:

Per-Erik Bryntesson
mail: per-erik.bryntesson@arvika.se
Telefon: 070-302 44 10

2021-08-18