Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider
mån-fre 8.00-16.00

 

 

 

Kommunstyrelsens föredragningslistor Skriv ut

 

Kommunstyrelsen sammanträder

torsdag 17 maj 2018 kl 08.00


Plats: Folkets Hus, Charlottenberg.


Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga.


Dagordning
- Upprop av ledamöter
- Val av justerare


Förslag till justeringstid: 2018-05-21, kl 12.30

 

Ärenden 

1.   Godkännande av granskningsutlåtande, antagandehandlingar och

      exploateringsavtal avseende ny detaljplan för del av Norra Eda Glasbruk

2.   Samverkan med Arvika kommun inom gator och vägar, VA och

      renhållning - Ägardirektiv för samverkansbolag

3.   Aktualitetsprövning av översiktsplan 2014

4.   Avveckling av kommunalt HVB för ensamkommande barn och ungdomar

5.   Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

6.   Ekonomisk uppföljning efter mars med helårsprognos

7.   Medborgarförslag - IT-hjälp för äldre

8.   Medborgarförslag - isbana och grillplats vid Mariagatan, Charlottenberg

9.   Motion - skapa fler arbetsplatser för personer med svårigheter att

      komma ut på den öppna arbetsmarknaden

10. Patientsäkerhetsberättelse 2017 - elevhälsans medicinska del

11. Utdelning ur Gun Parkfors fond

12. Rapport ej verkställda beslut kvartal 1

13. Riktlinjer:Högsta skäliga boendekostnad 2018

14. Beslut om styrdokument, dataskyddsombud och delegation enligt

      Dataskyddslagstiftningen (GDPR)

15. Instruktion till bolagsstämmor

16. Information

17. Meddelanden

18. Redovisning av delegationsbeslut

19. Nytt medborgarförslag om ValborgsfirandeSidansvarig: Anne Fager-Lind
Mer information
Det vanligaste programmet för att läsa PDF-filer är Adobe Reader. Det kan alla ladda hem gratis på Adobes webbplats. 
 
Logo hämta Adobe Reader

Mina favoriter
Spara sidan som favorit