Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Kommunfullmäktiges föredragningslistorSkriv ut

 

Kommunfullmäktige sammanträder

onsdag den 19 december 2018 kl 19.00


Plats: Bruksgården, Skillingsfors


Kommunfullmäktiges sammanträde är ett offentligt sammanträde.

 

Dagordning
• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare.


Förslag till justeringstid: 2018-12-21, kl 13.00


Ärenden

1.    Svar på granskning av delårsbokslut per 2018-08-31

2.    Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

3.    Anhållan om kapitaltäckningsgaranti från Valfjället Skicenter AB

4.    Borgensram för Teknik i Väst AB

5.    Allmänhetens frågestund

6.    Detaljplan för Tallmon-Morast, Charlottenberg, godkännande av

       granskningsutlåtande och antagandehandlingar

7.    Motion om handlingsplan för bortforsling av bilvrak och långtids-

       parkerade bilar

8.    Omföring av ej påbörjade/använda investeringsmedel samt

       äskande om ytterligare medel för inköp av förskolemoduler

9.    Taxa för Eda kommuns offentliga kontroll av livsmedel

10.  Fast månadsavgift gällande kost för boende med särskild service

       för vuxna enligt LSS § 9:9

11.  Avgifter inom vård och stödverksamheten 2019

12.  Förslag till reseersättning/anslutningsbidrag för gymnasieelever

13.  Svar på motion angående fysisk aktivitet i skolan varje dag

14.  Uppstart av vuxenutbildning, Eda Musikskola

15.  Motion - skidspår runt skolorna

16.  Antagande av reglemente för Arvika-Eda överförmyndarnämnd

17.  Redovisning av obesvarade motioner

18.  Redovisning av obesvarade medborgarförslag

19.  Redovisning av kommunfullmäktiges ej verkställda beslut

20.  Svar på revisorernas granskning av verkställighet av beslut

21.  Revidering av instruktion för kommunfullmäktiges beredningar

22.  Ny motion om borttagande av farthinder på Charlottenbergsvägen

23.  Nytt medborgarförslag om gatljus vid Nolbykorset

24.  Nytt medborgarförslag om utegym vid Sköttvika i Åmotfors

25.  Val till Drifts- och Servicenämnden

26.  Val till Kommunassurans Syd Försäkringsbolag AB

27.  Val till Kommuninvest

28.  Val av representanter till Värmlandsrådet

29.  Val av kommunrevisorer

30.  Val till jävsnämnd

31.  Val till krisledningsnämnd

32.  Val till FINSAM Arvika-Eda samordningsförbund

33.  Val till Hjälpmedelsnämnden i Värmland

34.  Val till Värmlands läns Vårdförbund

35.  Val av gode män till lantmäteriförrättningarSidansvarig: Ewy Johansson
Mer information
Det vanligaste programmet för att läsa PDF-filer är Adobe Reader. Det kan alla ladda hem gratis på Adobes webbplats. 
 
Logo hämta Adobe Reader

Mina favoriter
Spara sidan som favorit