Bildningsutskottets dagordning

  • Bildningsutskottet sammanträder måndag den 24 juni 2019, kl 11.00

Plats: Kommunstyrelsesalen, kommunkontoret, Charlottenberg


Dagordning

• Upprop av ledamöter.
• Val av justerare.

Förslag till justeringstid: direktjustering

Ärende

  1. Budgetuppföljning 2019, plan för att komma i ram
  2. Skolorganistation
  3. Remissvar angående yrkesvux