Utställning VA-plan

Blåa vattendroppar

Kungörelse för granskning

Eda kommun har för avsikt att skapa en VA-plan med tillhörande VA-översikt och VA-policy, där den befintliga VA-policyn ska uppdateras för att anpassas till utformningen av VA-planen. VA-planen ska möjliggöra för ett arbete med vatten- och avloppslösningar utifrån hållbar utveckling.

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska ett säkerställande av vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang. Vattenmyndigheten för Västerhavet har även tagit fram en förvaltningsplan som innebär att alla vatten ska nå god status till senast år 2027 och Eda kommun ska vidta vissa åtgärder som en del av detta direktiv. För att säkerställa vattenförsörjningen och avlopp kan en kommunal VA-plan tas fram, där avloppsanläggningarnas påverkan på kommunens vattenförekomster även beaktas.

VA-planen, VA-översikten och den uppdaterade VA-policyn finns utställda för granskning 23 oktober till den 20 november 2020 och finns tillgängliga längre ned på denna sida under "dokument", samt hos kommunens medborgarkontor. Öppettider finns på kommunens hemsida.

Länsstyrelsen samt berörda myndigheter, fastighetsägare, boende och andra som har intresse av VA-planen, VA-översikten och VA-policyn bereds härmed tillfälle att framföra synpunkter eller erinringar på förslaget.

Teknik i Väst AB har fått i uppdrag att sammanställa synpunkter på förslaget till VA-planen, VA-översikten och den nya VA-policyn. Synpunkter skickas till:

Teknik i Väst AB, att. Linnea Rosendal, 12. Administration, 671 81 Arvika, eller via mail linnea.rosendal@arvika.se. Synpunkterna ska ha inkommit senast 2020-11-20

Vid frågor, kontakta:
Linnea Rosendal, tel. 073-842 27 96

Serviceutskottet, Eda kommun


Dokument:

VA-plan 2020 Eda

VA-policy 2020

VA-översikt 2020

2020-10-23

KONTAKTA OSS

Linnea Rosendal
Utredningsingenjör Teknisk stab
linnea.rosendal@arvika.se
073- 842 27 96