Stärkt kompetensförsörjning med förändrad grund- och resursorganisation

Gungställning framför Hierneskolan

Eda kommun, Bildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att under 2024 genomföra en större verksamhetsförändring inom grundskolan. Bildningsförvaltningen har gjort en jämförelse av olika nyckeltal mellan Eda kommun, riket, Värmlandskommunerna och liknande socioekonomiska kommuner för perioden 2015–2023.

I analysen vid jämförelsen fastställs ett behov av att genomföra åtgärder, anpassningar och förändring av organisationen (befattningar) för att bedriva en verksamhet utifrån beslutad budget, samt för att kunna nå fastställda ekonomiska och verksamhetsmässiga mål i Eda kommun. Analysen visar på behov av förändrad resursfördelning, stärkt kompetensförsörjning, samt hantering av förändrade förutsättningar för att möta flera elevgruppers olika behov. Ett alternativt arbets-/förhållningssätt är också nödvändigt för att skapa en grund- och resursorganisation utifrån en helhetssyn där elev-, medarbetar- och ekonomiskt perspektiv tillsammans utgör tre delar av en helhet.

Förändringarna ska bidra till att stärka kompetensförsörjningen med fler utbildande medarbetare som kan möta flera elevgruppers olika behov, samtidigt som verksamheten bedrivs utifrån beslutad budgetram. I praktiken innebär verksamhetsförändringen inför höstens tjänste-/verksamhetsplanering att antalet medarbetare minskar med 18 heltidstjänster i grundskolan. I grundorganisationen görs en satsning på att rekrytera fler medarbetare utifrån behörighets-/legitimationskrav och samtidigt minska antalet obehöriga/outbildade yrkesgrupper. I resursorganisationen görs en satsning på att attrahera fler utbildande specialpedagoger, speciallärare och socialpedagoger på alla skolor. Elevhälsan arbetar med lokala elevhälso- och trygghetsteam, skolsocialt team genom samverkan mellan skola och socialtjänst och ett stärkt samarbete med den regionala hälso- och sjukvården.

För läsåret 2024/2025 kommer grundskolan arbeta med att genomföra fler organisatoriska och kompensatoriska åtgärder för att stärka kvaliteten, likvärdigheten och förutsättningarna, med hänsyn till olika elevgruppers behov. Satsningar görs på ett hälsofrämjande och förebyggande arbete genom att bredda basen genom tillgängliga lärmiljöer, lokala studierum, extra anpassningar och riktat stöd på grupp- och organisationsnivå på alla skolor i Eda kommun. Bildningsnämnden initierar även ett treårigt riktat stöd i samarbete med Skolverket för att höja undervisningskvaliteten och en fördjupad satsning på stärkt språk- och kunskapsutveckling inom nämndens samtliga verksamheter.

2024-05-02

Kontaktinfo

Daniel Nordström
Skolchef
daniel.nordstrom@eda.se