Frågor och svar om förändrad förskoleorganisation

Förskolan Hjorten samt illustration av blå frågetecken

Här kan du ta del av frågor och svar som kommit in från allmänheten om beslutet och utredningen gällande förändrad förskoleorganisation. Medborgare kan även skicka in sina egna frågor via e-tjänsten här.

För att minska antalet tomma förskoleplatser, avdelningar och enheter i Charlottenbergs tätort föreslår Bildningsnämnden att stänga förskolorna Gullvivan och Solrosen. Det slutgiltiga beslutet fattas i kommunfullmäktige den 17 april. Du kan läsa mer om förändringen här: Förändrad förskoleorganisation

Alla frågor skickas in med full anonymitet och besvaras fram till den 17 april. Eda kommun hanterar alla frågor som kommer in via e-tjänsten. De frågor skolchefen för Bildning kan svara på i dagsläget publiceras löpande på denna sida.

Frågor som berör enskilda vårdnadshavare och/eller barn hänvisas till nuvarande förskolas personal i första hand och rektor i andra hand. Kontaktuppgifter hittar du här: Förskola

Frågor & svar 

Är det enbart kvalitén på Solrosen samt Gullvivan som gör att det just är dem som ska läggas ned?

Utredningen tar hänsyn till flera perspektiv vilket framgår av barnkonsekvensanalysen. Förslaget till beslut grundar sig i Bildningsnämndens utredningsuppdrag om att Droppens förskola ska vara kvar, samtidigt som antalet förskoleplatser ska planeras, dimensioneras och bemannas utifrån befintligt- och prognostiserat barnantal och öka kvaliteten och likvärdigheten inom hela förskolans verksamhet.

Utöver det har förvaltningen i utredningen gjort en pedagogisk, teknisk och ekonomisk bedömning om för-/nackdelar. För att goda villkor ska kunna skapas för barn att lära i linje med läroplanens intentioner, behöver förskollärare kunna arbeta med ett fåtal barn åt gången under en längre tid på dagen, för att kunna fördjupa olika innehåll. Samtidigt behöver arbetslaget kompetens för att arbeta målrelaterat. Fysiska utrymmen som är anpassade efter antalet barn och vuxna blir då en viktig kvalitetsfaktor, liksom möjligheten att dela in barnen i mindre grupper under hela dagen. 

Varför ska man gå över Skolverkets rekommendationer utifrån barngruppernas storlek när det är bevisat ha en negativ effekt på många plan?

Det finns inga exakta siffor för antalet barn och personaltäthet i förhållande till barns ålder. Enligt Skolverkets riktlinjer bör barngrupperna i förskolan bestå av max 12 barn i åldersgruppen 1-3 år. För äldre barn är rekommendationen max 15 barn per grupp. I Eda kommun har Bildningsnämnden tagit ett inriktningsbeslut om max 17 barn per barngrupp, 15 barn i åldersgruppen 1-3 år och 19 barn i åldersgruppen 4-5 år, då tas inte hänsyn till barnets vistelsetid om 0-15 h, 15-40 h eller 40+h.

Barngrupperna är mindre än Bildningsnämndens inriktningsbeslut om förvaltningen jämför det faktiska antalet barn och deras totala vistelsetid. Skolverkets rekommendationer och forskningsöversikt som du hänvisar till visar att det är komplext att definiera vad en liten respektive stor barngrupp är. Flera samverkande faktorer avgör bedömningen och upplevelsen av antalet barn i gruppen vilka är socioekonomiska faktorer, förskolans lokaler, antal barn i gruppen, personaltäthet och personalens utbildning och kompetens, barngruppens sammansättning (åldrar, kön, social och etnisk tillhörighet), barn med annat modersmål, behov av stöd etc. Faktorerna och hur de samspelar med varandra påverkar förskolans kvalitet och hur många barn det kan vara i gruppen för att den ska fungera.

Varför tar man bort tjänster på enbart pedagogerna och inte rektorerna om man nu ska lägga ner två förskolor? Då dem har ansvar för två förskolor var.

I Budget- och verksamhetsplan ligger ett beslut om en anpassning att inte tillsätta en skolledartjänst om 100%.

Mötet som ska vara med KS den 3 april, får det vara representanter med på det? Så som vi föräldrar till alla dessa barn som är drabbade, eller pedagoger som är anställda vid förskolan.

Kommunstyrelsens sammanträde är inte öppet för allmänheten. Ordinarie ledamöter och ersättare, samt föredragande tjänstemän får närvara vid kommunstyrelsens sammanträden, däremot är kommunfullmäktiges sammanträden öppna för allmänheten.

Vad baseras de 500 förskoleplatserna på för siffror? Om det finns 31 avdelningar, och vi säger att 15 stycken är yngrebarnsavdelningar och 16 stycken är äldrebarnsavdelningar, så borde det finnas max 420 förskoleplatser. Skolverket rekommenderar 6–12 barn per barngrupp för barn i åldern 1–3 år (yngrebarn) respektive 9–15 för barn i åldern 4–5 år (äldrebarn). Detta är siffror framtagna av forskare och experter som säger att barngruppernas storlek har betydelse för kvaliteten i förskolan.

Antalet förskoleplatser baseras på den kapacitetsutredning som gjorts under 2024. Bildningsförvaltningen har sammanställt antalet förskolenheter, avdelningar med en fördelning mellan yngre- (1-3 år) och äldrebarn (4-5 år). Utredningen redovisar det totala antalet förskolor och avdelningar i Eda kommun utifrån Bildningsnämndens beslut om 15 barn (1-3 år) per barngrupp för yngrebarnsavdelning, och 19 barn (4-5 år) per barngrupp vid äldrebarnsavdelningar. Totalt finns 8 förskoleenheter, 30,5 avdelningar med cirka 500 förskoleplatser fördelat på 16,5 yngrebarnsavdelningar (248 platser) och 13 äldrebarnsavdelningar (251 platser). Viss variation kan förekomma inom/mellan olika förskoleenheter.

Hur kommer det sig att ni ser våra underbara barn som streck och sparpengar? Det är ju inte ens förskolorna som gjort att kommunen gått back. Ändå är det barnen som får betala priset!!

Vi har fantastiska barn i Eda kommun. Bildningsförvaltningen ser en tydlig trend med ett minskat, och prognostiserat födelse- och barnantal. Det totala antalet inskrivna barn minskar med 55 barn mellan första och andra halvåret 2024 inom förskolans verksamhet. Därav bedömer förvaltningen att det behöver göras naturliga anpassningar av verksamheten som baseras på flera indikatorer så som tillgång till kompetens, personaltäthet relaterat till antal barn, barngruppernas sammansättningar och den fysiska miljön för att kunna bedriva en verksamhet utifrån beslutande budget- och verksamhetsmässiga mål och läroplanens intentioner.

Det sades på mötet för vårdnadshavare att det var ca 5 barn som inte skulle få plats i upptagningsområdet Charlottenberg. Men i själva verket är det en helt annan siffra. Det blir sammanlagt 26 barn i upptagningsområdet som inte kommer få plats i Charlottenbergs tätort. Det är räknat på de barn som idag finns i verksamheten och de barn som är planerade för inskolning till hösten. Hur ska man lösa det? Klämma in fler barn på de förskolor som redan är fyllda till max eller ska vi som vårdnadshavare bosatta i Charlottenberg behöva åka ända till tex Koppom? Det innebär ca 2 timmar i bil/dag. Känns det verkligen rimligt? Om man tex slutar kl 18 på jobbet, ska man då åka till Koppom för att hämta barn nr 1 på förskolan, då hinner man knappt dit innan det stänger 18.30. Så har man barn nr 2 på fritids som också stänger 18.30. Hur ska man kunna lösa det för oss med obekväma arbetstider?

I Eda kommun, Bildningsförvaltningen finns totalt 425 inskrivna barn under första halvåret 2024, andra halvåret som mest 380 barn, vilket innebär 55 färre barn i förskolans verksamhet. 92 barn födda 2018 börjar förskoleklass. Inskrivna barn födda 2019–2022 (2–5 åringar) kommer enligt vårdnadshavares önskemål beredas plats, och få plats på befintliga förskolor i Charlottenbergs upptagningsområde.

För barn födda 2023, vilka uppgår till 67 barn kommer vårdnadshavare att beredas plats i förskolan utifrån vårdnadshavares behov/önskemål om förskoleplats. Dessa ska erbjudas förskoleplats i Eda kommun inom fyra månader utifrån önskemål, upptagningsområde och lediga förskoleplatser enligt skollagen. Enligt beslut om max 17 barn per barngrupp, 15 barn i småbarnsgrupp (1-3 åringar) och äldrebarnsgrupper (4-5 åringar).

Om, när och var vårdnadshavare önskar förskoleplats för sina barn födda 2023 är individuellt. Ansökan sker via kön till förskoleplats. Andelen 1-åringar i förskolan har historiskt en lägre inskrivningsgrad (60%) jämfört med 2-5 åringar (85-95%). Förvaltningens bedömning är att alla barn kommer kunna beredas plats i Charlottenbergs upptagningsområde på Hjorten, Nya Grottan eller Droppens förskola. Samt vid önskemål finns även plats i Adolfsfors förskola. Det innebär att inga vårdnadshavare kommer att behöva åka till Åmotfors eller Koppom. Förskolan/fritidshemmets öppettider styrs utifrån Eda kommun, Bildningsnämndens beslut om öppnings-/stängningstider (06:15-18:30). Det finns inga beslut om att erbjuda tillsyn på obekväm arbetstid.

När jag slutar 18.00 på mitt arbete hur tänker ni då att jag ska hinna hämta mitt ena barn på fritids och mitt andra barn utanför Charlottenbergs tätort/centrum, innan klockan blivit 18,30? För 18.30 stänger både fritids och förskolorna. Låt oss också ta i beaktande att detta kanske inte bara händer mig, utan någon utan körkort med. Hur tänker ni då?

Bildningsförvaltningen försöker att i största möjliga mån förlägga, och tillmötesgå vårdnadshavares val av förskole- och/eller fritidshemsplats utifrån en samordning inom/mellan verksamheterna, och syskon så långt som möjligt. Tillika utifrån vårdnadshavares behov av tillsyn.

Förskolan/fritidshemmets öppettider styrs utifrån Eda kommun, Bildningsnämndens beslut om öppnings-/stängningstider (06:15-18:30). Det finns inga beslut om att erbjuda tillsyn på obekväm arbetstid. Avståndet uppgår till 8 km, eller 8 minuters körtid mellan Charlottenbergs tätort och Hammar (Droppens förskola). Med kollektivtrafik 10 minuters bussresa, och 20 minuters gång. För vårdnadshavare som saknar körkort finns i ansökan möjlighet att ange särskilda skäl, vilka Bildningsförvaltningen alltid tar i beaktande i erbjudande om förskoleplats. Det finns dock aldrig några garantier för placering vid önskad val av förskola utifrån antalet inskrivna barn och Bildningsnämndens beslut om max antal barn per barngrupp.

Enligt Daniels PowerPoint som han visade på informationsmötet så kan man räkna sig till att det finns 18 platser på Grottan och 18 platser på Hjorten lediga efter sommaren. Antalen barn på Gullvivan och Solrosen efter sommaren är 52 st. Hur kan Daniel stå i tv och säga att man då bereder plats för de på Hjorten och Grottan när platserna inte räcker till?

I Eda kommun, Bildningsförvaltningen finns totalt 425 inskrivna barn under första halvåret 2024, andra halvåret som mest 380 barn, vilket innebär 55 färre barn i förskolans verksamhet. 92 barn födda 2018 börjar förskoleklass. Inskrivna barn födda 2019–2022 (2–5 åringar) kommer enligt vårdnadshavares önskemål beredas plats, och få plats på befintliga förskolor i Charlottenbergs upptagningsområde. Det finns flera vårdnadshavare som önskar byta till Droppens förskola och då frigörs även platser för barn som är inskrivna på Solrosen och Gullvivans förskola, och som ska beredas plats på Grottan och Hjorten.

Enligt förvaltningens beräkning kommer alla barn kunna beredas plats i Charlottenbergs upptagningsområde, och i princip alla inskrivna barn i tätorten. Förvaltningen kan dock inte på förhand bedöma var vårdnadshavare önskar sin nya placering för sitt barn vid våra nya förskolor.

När detta beslutet tas är verkligen barnens trivsel, trygghet något som ses som en prioritering? Med all statistik och besparingar känns det bara som att det är lättast att spara pengar på våra barn. Och på en verksamhet som går pluss. Tar ni verkligen hänsyn till barnets bästa ända ned på individnivå? Vi vårdnadshavare blir hänvisade till närmsta
pedagoger eller rektorer. Men de har ju heller ingen koll på hur det kommer att bli eller utföras. Blir verkligen pedagogerna informerade efter konstens alla regler? För rent krasst sett känns det som om de antingen blir tystade eller fruktansvärt dåligt informerade.

Barnens bästa är alltid utgångspunkten för alla i Eda kommun, Bildningsförvaltningens verksamheter. Fakta och statistik används som en del av ett beslutsunderlag, vilket visar att Eda kommun, Bildningsnämnden satsar mest resurser på förskolan i hela Värmland 2022.

Bildningsförvaltningen har i utredningen utgått från och genomfört en barnkonsekvensanalys som är ett verktyg för att omsätta barnkonventionen i handling och synliggöra barnets bästa. Barnkonsekvensanalysen syfte är att ge beslutsfattare ett systematiskt sätt att arbeta som försäkrar att barnperspektivet finns med i analysen och besluten. Målet med analysen är att göra en prövning av vilka åtgärder som är barnets bästa för barnen födda år 2019–2023 och deras fortsatta utbildning i förskolan i Eda kommun.

Barnkonsekvensanalysen beskriver även hur Bildningsförvaltningen utifrån barnets bästa vill tillämpa följande viljeriktning inför verkställighet av beslutet inför, under och efter flytten. Varje barns inskolning och övergång är individuell och kommer ske i samråd mellan förskolan och hemmet enligt framtagen barnkonsekvensanalys. Personalen informeras löpande utifrån beslut som fattas, alla medarbetare fick information så sent som 5/4 om hur processen går vidare enligt preliminär tids- och aktivitetsplan.

Hur kan ni utlova en god kvalité i förskolan till hösten när ni både överskrider Skolverkets rekommendationer och inte verkar lyssna till hur pedagogerna verkligen har det ute på arbetsplatserna? De har det redan tufft som det är på grund av ett nästan totalt vikariestopp som medfört en betydligt tyngre arbetssituation. Vore det inte bättre att satsa på att stoppa pengaläckan där den startade från början?

Bildningsförvaltningens samtliga förskolor håller en hög kvalitet. Enligt Skolverkets riktlinjer bör barngrupperna i förskolan bestå av max 12 barn i åldersgruppen 1-3 år. För äldre barn är rekommendationen max 15 barn per grupp. I Eda kommun har Bildningsnämnden tagit ett inriktningsbeslut om max 17 barn per barngrupp, 15 barn i åldersgruppen 1-3 år och 19 barn i åldersgruppen 4-5 år, då tas inte hänsyn till barnets vistelsetid om 0-15 h, 15-40 h eller 40 h+.

Bildningsförvaltningen tar medarbetarnas perspektiv i beaktande, det genom våra riskbedömningar och handlingsplaner kring deras arbetsmiljö, genom Eda kommuns arbetsmiljöpolicy och samverkansavtalet med våra fackliga ombud och skyddsombud.

Medarbetarna och rektorerna har uttryckt ett önskemål om att man just föredrar större barngrupper med tre personal per barngrupp i grundbemanningen, än två personal per barngrupp. Det råder inte heller något totalt vikariestopp i Eda kommun, Bildningsförvaltningen.

Har politikerna själva en aning om hur det är att jobba i förskola? Hur verkligheten faktiskt ser ut? Jag skulle gärna se att de jobba en dag på en grupp med 15 st 1-3 åringar där 5 av dem gråter pga otrygghet, 3 barn kan inte gå, ett barn är nyanlänt och kan inte språk, 2 barn har särskilda behov och behöver en närvarande pedagog hela tiden. Detta är verkligheten.

Bildningsförvaltningen har svår att besvara din fråga om politikens insikt och kunskap om förskolan som huvudman. Skolchefen ansvarar för att ge huvudmannen hjälp att leva upp till de bestämmelser som gäller för den utbildning som huvudmannen ansvarar för.

Eda kommun, Bildningsnämnden är den nämnd som har ansvaret för att ta beslut för Eda kommun som huvudman enligt skollagen 2010:800. Väldigt förenklat går det att säga att nämnden fattar beslut om vad som ska prioriteras och genomföras och när det ska vara klart. Tjänstemannanivå närmast nämnden beslutar beslut om hur det ska genomföras och vem som ska göra det.

Skollagen och läroplanen beskriver mål, krav och riktlinjer för vad, sedan har huvudman, rektor, och lärare ett stort fri-/handlingsutrymme att besluta hur styrdokumenten ska förverkligas genom det kommunala självstyret. Huvudman, rektor, lärare har olika ansvar och uppdrag med det gemensamma målet att ge barn en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.

2024-04-12