Eda kommuns skolutredning

Illustration Aktuellt

Under 2018 gav Eda kommun PWC i uppdrag att se över dagens skolorganisation.

PWC:s uppdrag var att ta fram 2-3 olika förslag på en hållbar och långsiktig skolorganisation för förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt fritids i Eda kommun. Utredningen har genomförts utifrån ett kvalitets-, tillgänglighets- och kostnadseffektivt perspektiv. 

Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning framtida skolorganisation

Arbetsmiljökonsekvensbeskrvning förtätning i förskolan

Tjänsteskrivelse Framtida skolorganisation i Eda kommun 

2019-08-21