Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Samhällsbyggnad Skriv ut

 

Vår verksamhet

Budgeten för Samhällsbyggnad omfattar på kostnadssidan 80 milj. kr och på intäktssidan 55 milj. kr. Inom enheten arbetar totalt ca 90 personer inklusive deltidsanställd räddningspersonal.

Målet för vår verksamhet är att ge god service till kommunens invånare och näringslivet samt arbeta för en god boendemiljö.
 

Organisation

Samhällsbyggnad består av sex sektioner som också är fristående resultatenheter.

 

Plansektionen

Svarar för bygglovgivning och planläggning av såväl detaljplaner som översiktsplaner, kart- och mätningsverksamhet samt GIS-verksamheten mm. Sektionschef är Mattias Persson.

 

Miljösektionen

Svarar för livsmedelstillsyn, miljöskydd, naturvård som kalkning av sjöar mm. Sektionschef är miljöchef Mats Rydström.

 

Fastighetssektionen

Är huvudman för kommunens fastigheter som skolor, daghem, ålderdomshem, industrilokaler, bibliotek samt kommunens jord- och skogsbruksmark. Uthyrning och förvaltning av kommunens lokaler sker genom Eda Bostads AB. Sektionschef är fastighetschef Mattias Persson.

 

Gatusektionen 

Ansvarar för kommunens gator och gatubelysning, vägar, vatten och avlopp, renhållning och avfallshantering, parker och lekplatser. Sektionschef är gatuchefen.

 

Kostsektionen

Ansvarar för mathållning till skolor, daghem och ålderdomshem. Sektionschef är kostchef Annika Bryngelsson.

 

Räddningssektionen

Ansvarar för kommunens räddningstjänst med beredskap för utryckningar vid brand, trafikolyckor eller andra slags olyckor. Stora resurser satsas på information och förebyggande skydd för att minska antalet olyckor i samhället.

 

Samhällsbyggnad handlägger även bidragsärenden för enskilda vägar och enskilda VA-anläggningar, trafiksäkerhetsfrågor, torghandel, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, försäljning av tomtmark för handel, industri och bostäder.
Sidansvarig: Ingrid Andersson
Mer information

Jan-Erik Eriksson

Verksamhetschef Samhällsbyggnad
tfn 0571-281 29


Mina favoriter
Spara sidan som favorit