Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Installation av värmepump Skriv ut

 

Intresset för att installera värmepumpar i villor har under senare år ökat. Värmepumpar som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten kan innebära en risk för påverkan på miljön.


I Miljöbalken regleras vad som är miljöfarlig verksamhet. Värmepumpar räknas dit på grund av att de kan innehålla köldmedier som är kraftiga växthusgaser (många gånger värre än koldioxid) och bidrar till växthuseffekten om de läcker ut. Äldre värmepumpar kan även innehålla köldmedier som bryter ned ozonskiktet.


Köldbärarvätskan som cirkulerar i jorden, ytvattnet eller ner i berget, innehåller också ämnen som kan påverka miljön negativt. När man tar energi ur ytvatten, mark eller berg sänks temperaturen där och då sker kemiska förändringar som kan påverka miljön. Därför är det viktigt att veta om det finns vattentäkter i närheten som kan påverkas, främst då vid ett eventuella läckage.


En värmepump måste anmälas

I 17 § i förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet anges att det är förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Det är alltså ett lagkrav att anmäla värmepumpsanläggningar innan de installeras. Observera att värmepumpar för utvinning av värme ur luft är undantagna. I Eda kommun är det miljösektionen som handlägger dessa anmälningar.


Nedan följer några punkter som är viktiga för dig som skall lämna in en anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning:

  • Anmälan skall lämnas in och godkännas innan installationen påbörjas. Detta är viktigt eftersom vi vill kontrollera att anläggningen inte är olämplig med hänsyn tagen till anläggningstyp, lokalisering, köldmedium och köldbärare.
  • Anmälan skall göras av verksamhetsutövaren, dvs. fastighetsägaren eller den som får värmepumpen installerad.
  • Till anmälan skall en så kallad ledningskarta bifogas. På ledningskartan skall fastigheten med byggnader, ev. dricksvattenbrunn samt borrhål och kollektorslang ritas in. En enkel skiss duger som ledningskarta, den måste dock vara tydlig och skalenlig.
  • En avgift enligt kommunfullmäktiges taxa tas ut.Sidansvarig: Helena Magnusson
Mer information

Mats Rydström

Miljöchef
tfn 0571 - 281 37

mats.rydstrom@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit