Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Cisterner Skriv ut

 

Denna information är en sammanfattning av gällande regler Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24)om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor) för cisterner i mark och cisterner ovan mark upp till
10 m³ och som innehåller diesel, eldningsolja eller spillolja. Reglerna gäller både för dig som privatperson och för företagare:

 

Miljörisker

Cisterner, förvaringstankar för brandfarliga vätskor, blir med tiden utsatta för olika angrepp. En stålcistern rostar och plastcisterner kan ta skada av sättningar i marken eller tillsatsämnen i olja eller bensin. Det är svårt att se från utsidan i vilken kondition en cistern är.

 

Ett utsläpp från en läckande cistern med olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor kan skada till exempel grundvatten eller mark för åratal framöver. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i marken. Skador från ett större läckage kan vara svåra att åtgärda eller medför stora saneringskostnader.

 

Det är ägaren för en cistern som är ansvarig för lagring och hantering av olja och andra brandfarliga vätskor. För att undvika skador finns bestämmelser i föreskrifter från Naturvårdsverket och Räddningsverket som bland annat anger att cisterner ska kontrolleras och anmälas.

 

Vem är ansvarig?

Cisterninnehavaren är i regel ansvarig för att sköta cisternen och förebygga olyckor. Innehavaren ska känna till vilka regler som gäller för cisterner. Om en olycka skulle ske och det visar sig att reglerna inte följts kan det uppstå problem med ersättning från försäkringsbolaget. Om Du har ett företag är det bra att införa kontrollrutiner på cisternerna i egenkontrollen.

Anmälningsplikt


Miljösektionen ska informeras i god tid innan installationen av cisternen påbörjas eller hanteringen inleds. Det gäller dock inte cisterner som är avsedda att installeras inomhus ovan mark. Miljösektionen ska skriftligen informeras:
• cisterner i mark som är större än 1 m³,
• eller installation av cisterner utomhus större än en 1 m³ men högst 10 m³,
• eller om mer än 250 liter brandfarlig vätska hanteras inom vattenskyddsområde.

 

När det gäller större oljecisterner, eller om du förvarar bensin eller explosiva kemikalier, krävs oftast tillstånd. Tillstånd söker du hos räddningstjänsten.

 

Kontroll av cisterner

Lagkrav på återkommande kontroll gäller cisterner för eldningsolja, diesel och spillolja om cisternen är större än 1 m³. Exempel på cisterner som ska kontrolleras är spilloljecisterner, oljecisterner i mark (utomhus eller inne) och så kallade farmartankar hos lantbrukare och företag. Kontrollen ska utföras av ett företag som är ackrediterat av Swedac.


Installationskontroll

Installationskontrollen skall utföras efter avslutad tillverkning och i samband med installation.

 

Revisionskontroll

Revisionskontrollen skall utföras när en anordning:
1. har undergått omfattande reparation eller ändring,
2. kan ha tagit skada,
3. skall användas under ändrade driftsförhållanden,
4. har flyttats (gäller enbart stationära anordningar som fodrar omfattande installation).

 

Återkommande kontroll

Den återkommande kontrollen skall omfatta de kontroller som behövs för att bedöma om det finns defekter på anordningen. Vidare skall kontrolleras att anordningen är tät, att sådan utrustning som fodras med hänsyn till säkerheten finns och fungerar tillfredsställande, samt att det system i vilket anordningen ingår är lämpligt från skyddssynpunkt.

 

Cisterner som rymmer mer än 1 m³ vätska skall kontrolleras vart 12:e år. S-cisterner, som inte uppfyller kravet på korrosionsskydd, skall däremot kontrolleras vart 6:e år. En S-cistern som är skyddad får samma krav på besiktningsintervall som en K-cistern.

 

Inom vattenskyddsområde

Från 2009 ställs vid nyinstallation av cistern eller lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym större än 250 liter i vattenskyddsområde krav på att cisternen ska vara försedd med sekundärt skydd. Kravet gäller inte om cisternen med tillhörande rörledningar belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och är under regelbunden uppsikt.

 

En K-cistern med sekundärt skydd i vattenskyddsområde ska kontrolleras vart 12:e år. Cisterner inom vattenskyddsområde, som saknar sekundärt skydd, skall kontrolleras vart 6:e år. S-cisterner, som inte uppfyller kraven på korrosionsskydd, skall dock kontrolleras vart 3:e år.

 

Om cisternen medför en större miljörisk än normalt, till exempel om den är placerad inom ett vattenskyddsområde, kan vi begära att du skickar in kontrollrapporten eller vidtar andra åtgärder för att kontrollera att cisternen uppfyller kraven.

 

Spara kontrollrapporten

När kontrollen är gjord får du en kontrollrapport som är viktig att spara. Protokollet är ditt bevis på att kontrollen är gjord och ska kunna visas upp vid förfrågan.

 

Cistern som tas ur bruk

När oljecisternen tas ur bruk ska du anmäla det till oss. Det är också ett lagkrav att du tömmer och rengör cisternen samt gör påfyllningsanordningen obrukbar. För detta arbete är det lämpligt att anlita ett saneringsföretag.

 

Avfallet från saneringen ska tas omhand som farligt avfall.

 

Påfyllningsanordningen kan göras obrukbar genom att ledningarna tas bort eller plomberas och att överfyllnadsskyddet tas bort.

 

Efter tömning och rengöring bör du helst gräva upp och ta bort cisterner i mark. Om cisternen inte tas bort ska den fyllas med sand för att undvika framtida sättningar.

 

 
Sidansvarig: Maja Halling
Mer information

Sofi Hjelte

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

tfn 0571- 282 08

sofi.hjelte@eda.se


Maja Halling

Vik. miljöskyddsinspektör

tfn 0571-281 11

maja.halling@eda.se


Mina favoriter
Spara sidan som favorit