Vem kan få en god man

Det är inte vem som helst som kan få god man eller förvaltare. Lagen säger att den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp kan få god man eller förvaltare. Det räcker alltså inte med att man till exempel enbart har svårt att kunna sköta sin ekonomi. I sådana fall får man söka annan hjälp, till exempel hos en bank eller budgetrådgivare, om det inte finns anhöriga eller andra närstående som kan hjälpa till. God man eller förvaltare får normalt ersättning för sitt arbete.

HUR ANSÖKER MAN?

Ansökan om god man eller förvaltare får göras av den enskilde själv, av dennes make eller sambo och närmaste släktingar (föräldrar, syskon och barn). Ansökan om god man och förvaltare görs hos tingsrätten.

Om den ansökan avser är folkbokförd i Värmland (undantag se nedan) lämnas ansökan in till Värmlands Tingsrätt, Box 188, 651 05 Karlstad.

Om den ansökan avser är folkbokförd i Degerfors och Karlskoga kommuner lämnas ansökan in till Örebro Tingsrätt, Box 383, 701 47 Örebro.

ANSÖKAN SKA INNEHÅLLA

En ansökan om god man eller förvaltare ska innehålla följande:

 • Begäran om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap.
 • Förordnandets omfattning: förvalta egendom, bevaka rätt, sörja för person.
 • Utförliga skäl till begäran om godmanskap eller förvaltarskap eller orsaken till att behov föreligger.
 • Personuppgifter avseende den som ska omfattas av godmanskapet eller förvaltarskapet.
 • Förslag på god man eller förvaltare (vilket inte är obligatoriskt men påskyndar förfarandet högst avsevärt) och personuppgifter beträffande denne. 
 • Uppgifter om eventuella barn och närmaste släktingar. 
 • Underskrift av den som gör anmälan.

HANDLINGAR SOM BÖR BIFOGAS

Nedan angivna handlingar bör bifogas en ansökan om god man eller förvaltare.

 • Personbevis avseende den som ska ha god man eller förvaltare, vilket visar dennes eventuella barn, s.k. personbevis med personbild.
 • Personbevis på föreslagen god man eller förvaltare.
 • Social utredning, skriftligt utlåtande från kurator, biståndsbedömare eller liknande som styrker behovet av god man eller förvaltare.
 • Skriftligt samtycke från den som ska ha god man eller förvaltare (om det är möjligt).
 • Läkarintyg krävs om den enskildes hälsotillstånd är sådant att dennes samtycke till godmanskapet inte kan hämtas in. Vid förvaltarskap krävs alltid läkarintyg eller likvärdig utredning. Det läkarintyg som ska bifogas ansökan är speciellt framtaget för ansökan om god man och förvaltare.
 • Skriftligt yttrande/samtycke från närstående, t ex make/sambo, barn.

Om någon annan än den som ska omfattas av godmanskap eller förvaltarskap ansöker om godmanskap eller förvaltarskap kan skriftligt yttrande från närstående med fördel bifogas. Sådana uppgifter förkortar i många fall handläggningstiden.