Vad gör en god man eller förvaltare

BEHOV AV HJÄLP

För att någon ska kunna få en god man eller förvaltare ska det finnas ett behov av hjälp som inte går att lösa på annat sätt, till exempel på grund av sjukdom, dålig hälsa, psykisk störning eller liknande.

Hur omfattande den gode mannens eller förvaltarens uppdrag blir beror på huvudmannens egen förmåga och behov. Det kan till exempel handla om att:

BEVAKA RÄTT

  • ingå avtal
  • ansöka om insatser
  • ta kontakter med myndigheter
  • sälja bostadsrätt eller fastighet

FÖRVALTA EGENDOM

  • sköta huvudmannens ekonomi - betala räkningar, lämna fickpengar, förvalta kapital
  • se till att egendomen är försäkrad

SÖRJA FÖR PERSON

  • se till att huvudmannen får en så bra vård och omsorg som möjligt

GOD MAN

Om en person har svårt för att klara av att betala sina räkningar, ha kontakt med myndigheter och liknande kan det bli aktuellt med god man. Att ha en god man är frivilligt och bygger på ett samarbete mellan den enskilde och den gode mannen. Den enskildes samtycke krävs. Förstår inte den enskilde vad saken gäller behövs ett läkarintyg.

FÖRVALTARE

Ibland är det inte tillräckligt att ha en god man som hjälper till. Om en person är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom kan en förvaltare utses. Att få en förvaltare innebär en inskränkning i den enskildes frihet, man kan till exempel inte längre ingå avtal eller ta ut sina pengar från banken. Det är alltid förvaltaren som har beslutanderätten i frågor som handlar om ekonomi och avtal. Det praktiska arbetet som en förvaltare gör för sin huvudman är annars mycket likt uppdraget som en god man har.

Vid en ansökan om förvaltarskap krävs alltid ett läkarintyg. Ett förvaltarskap ska omprövas varje år.

VEM KAN BLI GOD MAN ELLER FÖRVALTARE?

Den som utses till god man eller förvaltare ska enligt lagen vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Den som är minderårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man eller förvaltare.

Eftersom uppdragen kan vara mycket olika är det bra om den gode mannen eller förvaltaren har bred kunskap och erfarenhet.

Det är viktigt att vara noggrann och lyhörd för sin huvudmans behov. Eftersom huvudmannen ofta inte kan framföra sina önskemål får ställföreträdaren föra sin huvudmans talan i kontakter med myndigheter och personal på vårdinrättningar med mera.

ARVODE OCH KOSTNADER

En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för vissa utgifter. Det är överförmyndarnämnden som fattar beslut om arvodet och ersättningens storlek, liksom om vem som ska betala arvodet och kostnadsersättningen.

Det är huvudmannen, det vill säga den som har god man eller förvaltare, som ska betala arvodet och ersättningen för utgifter. Undantag görs om huvudmannens inkomster eller tillgångar understiger de gränsbelopp som satts för året. (Gränsbeloppet för bruttoinkomst är cirka 125 345 kr och 94 600 kr för tillgångar år 2020).

Överförmyndarnämnden följer de riktlinjer som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gett ut, när man räknar fram arvodet. Bland annat ser man efter hur omfattande och hur komplicerat uppdraget varit under året. 

ÄR DU INTRESSERAD?

Vi behöver fler gode män. Om du vill sträcka ut en hand mot en medmänniska kan du göra en intresseanmälan via e-tjänsten på Arvika kommuns webbplats.

Det går också bra att skicka e-post till Överförmyndarenheten:ofn@arvika.se