Tillfällig god man

NÄR BEHÖVS DETTA?

Ibland krävs ett godmanskap för en viss speciell situation och även omyndiga kan ha behov av god man. 

I FÖRMYNDARES STÄLLE

Om en förmyndare på grund av sjukdom eller någon annan orsak inte kan utöva förmynderskapet kan god man förordnas att i förmyndarens ställe vårda den omyndiges angelägenheter. Den ordinarie förmyndarens hinder skall vara av tillfällig karaktär. Förordnande av god man i dessa fall skall göras av överförmyndarnämnden.

Om förmyndaren avlider kan inte en god man träda i hans eller hennes ställe.
I samband med att domstol tillfälligt skiljer en förmyndare från förmynderskapet, kan även rätten förordna god man i förmyndares ställe.

MOTSTRIDIGA INTRESSEN

Den gemensamma nämnaren för denna typ av godmanskap är att det i ett redan pågående ställföreträdarskap behöver förordnas en tillfällig ställföreträdare (god man) som tar över vissa uppgifter från den ordinarie företrädaren. Behovet har sin grund i hinder av rättslig natur för den ordinarie företrädaren att agera för den enskildes räkning.
 
I de fall då förmyndaren på grund av hinder av rättslig natur inte kan handla på den omyndiges vägnar skall en god man tillfälligt förordnas för den omyndige. Sådant hinder förekommer till exempel när ett omyndigt barn tillsammans med efterlevande far eller mor är delägare i dödsbo. Behörighet att förordna god man i sådant fall tillkommer överförmyndarnämnden.
 
På liknande grunder kan det behövas en tillfällig god man då en enskild vuxen person och dennes gode man eller förvaltare har del i samma dödsbo. Den gode mannen eller förvaltaren kan då inte både företräda sig själv och huvudmannen i samma dödsbo, varför en tillfällig god man skall förordnas. Även i detta fall görs förordnandet av överförmyndarnämnden.

Om det blir aktuellt med en rättshandling eller en rättegång mellan en omyndig och dennes förmyndare eller dennes förmyndares make eller sambo eller någon som förmyndaren också företräder kan förmyndaren inte företräda den omyndige. I sådant fall skall överförmyndarnämnden förordna god man åt den omyndige. Så kan också vara fallet vid rättshandling eller rättegång mellan en god man eller förvaltare och dennes huvudman. En god man eller förvaltare har nämligen inte rätt att företräda den enskilde, om det uppstår fråga om rättshandling eller rättegång mellan huvudmannen å ena sidan och den gode mannen eller förvaltaren, hans eller hennes make eller sambo eller någon som han eller hon företräder å andra sidan.

Exempel på situationer där det kan finnas behov av en tillfällig god man:

  • kontrakt behöver tecknas mellan den omyndige och dennes förmyndare, eller mellan den vuxne och dennes gode man eller förvaltare
  • förmyndaren och det omyndiga barnet äger gemensamt en fastighet, vilken skall pantsättas för lån
  • talan om fastställande av faderskap förs av barnet gentemot föräldern/förmyndaren
  • mottagande av en värdefull gåva (t.ex. fastighet eller bostadsrätt) som ges från förmyndaren till barnet m.m.

Överförmyndarnämnden kan också i andra fall på eget initiativ eller på ansökan förordna god man för den som har vårdnadshavare, förmyndare, god man eller förvaltare i angelägenheter där den enskilde har ett intresse som strider mot en sådan företrädares eller dennes makes eller sambos intresse.

BEVAKA BORTAVARANDES INTRESSE

Överförmyndaren skall förordna god man för den som är bortavarande eller okänd i ett flertal olika situationer. Vanligast är att en god man behövs för att bevaka en till namnet känd arvinges rätt i dödsbo och förvalta dennes lott i boet. Om den som avlidit har en arvinge som är känd men som vistas på okänd ort och därför inte kan bevaka sin rätt i boet skall överförmyndarnämnden förordna en god man åt den bortavarande.
 
I det fall en person är saknad, t.ex. på grund av naturkatastrof eller liknande, och därför inte kan bevaka sin rätt eller sköta sin ekonomi skall också en god man utses. Den gode mannen skall bevaka rätten för den saknades räkning eller sköta dennes ekonomiska angelägenheter.

Överförmyndarnämnden skall förordna god man efter anmälan eller när behovet blir känt på annat sätt. Krävs en god man för den som har rätt i ett dödsbo skall det anmälas hos överförmyndarnämnden av den som har boet i sin vård.
 
Uppkommer vid utredning av dödsbo frågan om förordnande av god man hör ärendet till överförmyndarnämnden för den kommun där den döde hade sitt hemvist.