God man, förvaltare, förmyndare

God man, förvaltare och förmyndare är ställföreträdare för någon som av olika anledningar inte själv kan förvalta sin egendom, föra sin talan eller ta tillvara sina rättigheter.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND OCH ÖVERFÖRMYNDARENHET

Det ska enligt lag finnas en överförmyndarnämnd eller överförmyndare i alla kommuner.
Det är kommunens överförmyndarnämnd som ansvarar för tillsynen över gode män, förvaltare och förmyndare. Man rekryterar och utbildar lämpliga gode män och förvaltare för både vuxna, barn och ensamkommande barn och utreder också behov av god man eller förvaltare på uppdrag av tingsrätten.

Arvika och Eda kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd, Arvika-Eda överförmyndarnämnd. Arvika kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden som ingår i Arvikas organisation. Överförmyndarenhetens tjänstepersoner sköter det praktiska arbetet för nämnden.

FÖRVALTARFRIHETSBEVIS

Vid ansökan om tillstånd hos vissa myndigheter kan det krävas ett bevis på att man inte har förvaltare, ett så kallat förvaltarfrihetsbevis. Det kan gälla den som ska vara ansvarig utgivare för en tidskrift, den som behöver trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, eller den som ska bli fastighetsmäklare eller advokat.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där man är folkbokförd. Ansökan skickas till Överförmyndarenheten i Arvika. Till ansökan ska bifogas ett personbevis från skatteverket där du vid beställningen anger förvaltarfrihetsbevis som ändamål.

Överförmyndarnämnden förser personbeviset med en stämpel som intygar att det inte finns några uppgifter om förvaltarskap registrerade hos nämnden. Förvaltarfrihetsbevis utfärdas utan avgift.

SEKRETESS OCH TYSTNADSPLIKT

Hela överförmyndarverksamheten skyddas genom en stark sekretess i sekretesslagen. Den innefattar tystnadsplikt för alla berörda i verksamheten.