God man för ensamkommande barn

Vad ingår i uppdraget som god man för ensamkommande barn?

För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndarnämnden. God mans uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att god man har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, både personliga, ekonomiska och rättsliga. God man fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige.

Det är ett temporärt uppdrag som upphör när barnet fått uppehållstillstånd och tingsrätten fattat beslut om en särskild förordnad vårdnadshavare. Även i andra fall kan godmanskapet upphöra. Godmanskapet upphör automatiskt vid 18 år.

God man har ingen försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. Det ansvaret har familjehemmet eller HVB-hemmet, i sista hand socialsekreteraren. Samma regler enligt socialtjänstlagen (SoL) som gäller för placerade barn, gäller även för de ensamkommande barnen.

Det är viktigt att god man har klart för sig vad hans eller hennes roll består i och inte agerar som en ”mamma eller pappa”. Oftast har barnet föräldrar någonstans i världen och den gode mannen är bara en tillfällig juridisk företrädare. De barn som kommer få ett positivt beslut i asylfrågan får därmed en särskilt förordnad vårdnadshavare. God man bör därför utöva sitt uppdrag på ett sådant sätt att det inte knyts några djupare känslomässiga band med barnet.

Uppgifter för god man

God man är den som ska se till att allt fungerar för barnet, men i uppdraget ingår till exempel inte att följa med till skolan eller till olika aktiviteter. Genom ett beslut om kontaktperson enligt socialtjänstlagen kan barnet få hjälp med att ta del av olika aktiviteter.

Det är kontaktpersonen och inte god man som följer med barnet vid till exempel läkarbesök eller olika fritidsaktiviteter om inte personal på boendet gör det.

Vem kan bli god man för ensamkommande?

God man ska uppfylla följande krav:

 • vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig för uppdraget
 • vara särskilt lämpad för arbete med barn i en utsatt situation
 • ha kunskap om barns behov i olika åldrar och ha förståelse för deras situation
 • ha goda kunskaper om det svenska samhället (skola, vård, myndigheters ansvar med mera)
 • behärska god svenska, både i tal och skrift
 • vara opartisk i förhållande till myndigheter
 • ha kunskap om utlänningsärenden och asylprocess

Överförmyndarnämnden gör en kontroll av lämpligheten innan någon föreslås eller utses som god man eller förvaltare.

Upphörande av godmanskap

Vid följande situationer upphör godmanskapet:

 • när barnets föräldrar kommit till Sverige och kan utöva vårdnaden och förmyndarskapet, barnet varaktigt lämnat Sverige
 • när en särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts
 • när det är uppenbart att god man inte behövs
 • när överförmyndaren beslutar om upphörandet. Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller 18 år

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Om ett barn har uppehållstillstånd när det kommer till Sverige gäller inte lagen om god man för ensamkommande barn. I sådana fall ska Socialnämnden väcka talan om, eller anmäla behov av, en särskilt förordnad vårdnadshavare hos tingsrätten. Detsamma gäller för barn som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT).

Då en särskilt förordnad vårdnadshavare utses upphör uppdraget som god man. Den som är särskilt förordnad vårdnadshavare är också förmyndare för den underårige. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare medan socialtjänsten har tillsynen över vårdnadshavare.

Förordnade förmyndare ska:

 • lämna tillgångsförteckning till Arvika-Eda överförmyndarnämnd inom två månader efter förordnandet

 • lämna in en årsräkning till Arvika-Eda överförmyndarnämnd före den 1 mars varje år

 • lämna in en sluträkning till Arvika-Eda överförmyndarnämnd inom en månad, när uppdraget upphör 

Ansökan om barnbidrag efter uppehållstillstånd

Barnbidraget är en socialförsäkringsförmån som tillkommer föräldrar eller särskilt förordnade vårdnadshavare. Bidraget är inte barnets pengar utan ska vara ett bidrag till den eller de som har den faktiska vården av barnet.

En god man är en juridisk ställföreträdare för barnet och har inte barnet i sin faktiska vård. Från den tid barnet fått uppehållstillstånd och blivit folkbokförd i Sverige fram till dess en särskild vårdnadshavare förordnas kan endast socialnämnden med stöd av 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken om det finns ”särskilda skäl” begära att barnbidraget betalas ut till ”någon annan lämplig person” eller nämnden själv.