Förmyndare

VEM ÄR FÖRMYNDARE?

I Sverige blir alla myndiga när man fyller 18 år. Det innebär att man har rätt att, och förväntas, sköta sig själv och sina ekonomiska förhållanden. För ett barn som inte fyllt 18 år är det föräldrarnas uppgift att svara för dessa utgifter.

Föräldrabalken är lagen som reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Lagen skiljer på vårdnadshavare och förmyndare. Vårdnadshavare är den som har omsorgen om barnets person och förmyndare är den som förvaltar barnets ekonomi.

För barn som står under vårdnad av båda föräldrarna är föräldrarna gemensamt även barnets förmyndare. För barn som står under vårdnad av endast den ena av föräldrarna är den föräldern ensam förmyndare. Om ett barns föräldrar är avlidna eller inte kan ha vårdnaden under en längre tid, till exempel på grund av sjukdom eller fängelsestraff, ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses som barnets förmyndare. Det är kommunens Socialtjänst som ansvarar för detta.

Alla föräldrar och särskilt förordnade vårdnadshavare till barn under 18 år står under överförmyndarnämndens tillsyn när det gäller barnets ekonomi.

VAD GÖR FÖRMYNDAREN - ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN?

Föräldrarnas uppgift som förmyndare är att företräda sitt omyndiga barn i ekonomiska angelägenheter. När barnet fyllt 16 år ska han eller hon enligt lagen ges möjlighet att påverka viktiga beslut. Överförmyndarnämndens uppgift är att se till att barnets tillgångar inte används på ett otillbörligt sätt.

Grundregeln är att barnets tillgångar ska placeras tryggt och säkert samt ge skälig avkastning. Barnets tillgångar förvaltas av förmyndarna under skadeståndsansvar. Barnets pengar ska användas till barnet – inte till föräldrarna eller syskon. Barnets pengar får heller aldrig skänkas bort. Föräldrar har försörjningsplikt för sina barn även om barnen har egna tillgångar.

REDOVISNING AV BARNETS TILLGÅNGAR

Om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (378 400 kr år 2020) är föräldrar/förmyndare skyldiga att redovisa förvaltningen av barnets tillgångar till överförmyndarnämnden.

För särskilt förordnade vårdnadshavare finns ingen sådan gräns utan dessa är skyldiga att redovisa förvaltningen av barnets tillgångar oavsett hur stor eller liten behållningen är.

SPÄRRADE BANKKONTON

Enligt reglerna i Föräldrabalken ska utbetalningar till ett omyndigt barn i vissa fall (till exempel vid arv eller försäkringsutbetalning) göras till ett överförmyndarspärrat konto om utbetalningen överstiger ett prisbasbelopp (47 300 kr år 2020). Överförmyndarspärr på ett konto innebär att förmyndare inte får ta ut pengarna utan överförmyndarnämndens medgivande.

Den som gör utbetalningen är skyldig att informera överförmyndarnämnden om att en utbetalning till en minderårig har gjorts. Brottsoffermyndigheten sätter oftast in utbetalningar till minderåriga på spärrade konton oavsett beloppets storlek. 

TESTAMENTE ELLER GÅVA

Om någon vill testamentera eller ge bort pengar i gåva till en omyndig, och vill att överförmyndarnämnden ska kontrollera förvaltningen, kan givaren eller testatorn föreskriva detta (oavsett belopp). Pengarna sätts då in på ett konto med överförmyndarspärr. Insättaren meddelar sen överförmyndarnämnden att pengarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS SAMTYCKE

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarnämndens samtycke oavsett hur stora tillgångar barnet har. Det gäller bland annat:

  • om barnet är inblandat i rättshandling som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • om barnet är delägare i ett dödsbo
  • om barnet ska låna pengar eller låna ut pengar
  • om barnet ska bedriva rörelse