Anmälan om behov

VEM SOM ENLIGT LAG SKA ANMÄLA BEHOV

Följande ska enligt lag anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden:

 • Nämnden ska enligt "Socialtjänstförordningen" anmäla behov av god man eller förvaltare.
 • Kommunen ska enligt "Lagen om Särskild Service till vissa funktionshindrade (LSS)" anmäla till överförmyndarnämnden när en person är i behov av god man eller förvaltare.
 • Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården ska enligt "Förordning om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården" anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden.
 • När en anmälan om behov kommer in tar överförmyndarnämnden ställning till om förutsättningar finns för att ansöka hos tingsrätten om ställföreträdarskap.

ANMÄLAN OM BEHOV SKA INNEHÅLLA

En anmälan om behov av god man eller förvaltare ska innehålla följande:

 • Begäran om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap.
 • Förordnandets omfattning: förvalta egendom, bevaka rätt, sörja för person.
 • Utförliga skäl till begäran om godmanskap eller förvaltarskap eller orsaken till att behov föreligger.
 • Personuppgifter avseende den som ska omfattas av godmanskapet eller förvaltarskapet.
 • Förslag på god man eller förvaltare om sådant finns och personuppgifter beträffande denne.
 • Uppgifter om eventuella barn och närmaste släktingar.
 • Underskrift av den som gör ansökan eller anmälan.

HANDLINGAR SOM BÖR BIFOGAS

Nedan angivna handlingar bör bifogas en anmälan om behov av god man eller förvaltare:

 • Social utredning, skriftligt utlåtande från kurator, biståndsbedömare eller liknande som styrker behovet av god man eller förvaltare. Behövs inte om alla uppgifter framgår av anmälan.
 • Skriftligt samtycke från den som ska ha god man eller förvaltare (om det är möjligt).
 • Läkarintyg krävs om den enskildes hälsotillstånd är sådant att dennes samtycke till godmanskapet inte kan hämtas in. Vid förvaltarskap krävs alltid läkarintyg eller likvärdig utredning. Det läkarintyg som ska bifogas ansökan är speciellt framtaget för ansökan om god man och förvaltare