Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Detaljplaneprocessen Skriv ut

 
Planprocessen

Detaljplanprocessen (klicka för större bild)

Att ta fram en detaljplan är en demokratisk process där berörda och sakägare har möjlighet att föra fram synpunkter under planens gång. Planen antas sedan av folkvalda i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.


Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planprocessen och syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. Det kommunala planmonopolet (1 kap. 2§ PBL) innebär att det är kommunerna som bestämmer att planläggning ska ske eller inte. Detta innebär dock inte en total frihet för kommunerna då bedömningen av markanvändning ska göras utifrån de olika allmänna och enskilda intressen. Samråd ska också ske med de som berörs av planen. 


Sedan 1 januari 2015 kommer detaljplaneprocessen ske utefter: Standardförfarande, Utökat förfarande och Samordnat förfarande.


En planprocess kan starta på olika sätt. Ofta är det markägare eller exploatörer som kontaktar kommunen angående detaljplanearbete. Den som vill göra en ny eller ändra en detaljplan ska ansöka om planbesked hos kommunstyrelsen. En detaljplan som tas fram på privat initiativ bekostas av initiativtagaren och regleras genom ett planavtal.


Planprocessen är en demokratisk process och ger främst de berörda men också allmänheten möjligheten att yttra sig. Möjligheten att yttra sig om planförslaget sker vid samrådet och vid granskningen.


Program

Planarbetet kan ibland inledas med ett planprogram. Ett planprogram kan underlätta vid komplicerade planer, men det är ett frivilligt steg i planprocessen och kommunen beslutar själva om de anser att ett planprogram behövs.


Samråd

Samrådets syfte är att ge möjlighet till insyn och påverkan för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Efter samrådet redovisas inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse där kommunen tar ställning till synpunkterna.


Granskning

När samrådsskedet är färdigt ska detaljplanen granskas. Här ges ännu en möjlighet till att lämna synpunkter på planen. Granskningstiden är minst tre veckor. När granskningstiden löpt ut ska en granskningsredogörelse sammanställas med synpunkter inkomna under granskningstiden och kommunens ställning till dessa. Görs stora förändringar på planen efter granskningen ska planen ställas ut för granskning igen.


Antagande

Efter granskningsskedet ska planen antas av kommunfullmäktige. Beslutet att anta planen kan också delegeras till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden om den inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.


Laga kraft

Tre veckor efter antagandet träder detaljplanen laga kraft och börjar att gälla. Under dessa tre veckor finns möjligheter för de som i tidigare skeden lämnat synpunkter att överklaga planen. 
Sidansvarig: Elin Fredriksson