Phone number for general questions about the new coronavirus

image with the text 010-831 80 10

Region Värmland’s phone number for general questions about the new coronavirus in different languages. Open on weekdays between 10am and 12pm. We can answer questions in Arabic, Dari, Somali and Tigrinya.

Somali

Su`aalo guud ahaan ah oo ku saabsan
cudurkan cusub ee koroona fiiruska.
Su`aalo maka qabtaa cudurkan cusub
ee koroona fiiruska iyo ma rabtaa inaad
jawaab ka hesho qof ku hadla afka
Soomaaliga ? Wac 010-831 80 10 iyo
sug in warbixin lagugu siiyo afkaaga
hooyo. Adiga waad wici kartaa nambarkaan
maalmaha la shaqeeyo saacadaha
inta u dhexeysa 10-12.

Arabic

أسئلة عامة حيال الفيروس الجديد كورونا
إذا كان لديك أسئلة حيال الفيروس الجديد
كورونا وترغب بان يجيبك شخص يتكلم اللغة
العربية؟
010- أتصل على الرقم 8318010
.10- وانتظر المعلومات بلغتك. بإمكانك 12
الاتصال

Tigrinya

ሓፈሻዊ ሕቶታት ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ኮሮና
ቫይረስ
ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ኮሮና ቫይሩስ ሕቶታት
ኣሎካ እሞ መልሲ ካብ ትግርኛ ዝዛረብ
ክትረክብ ትደሊ? ናብ ቁጽሪ ተሌፎን
010-831 80 10 ደዊልካ ነቲ ብቛን
ቋኻ ዝዛረብ ምረጽ። ናብዛ ቁጽሪ ኣብ ናይ
ስራሕ መዓልታት ካብ ስዓት 10.00 ክሳብ
ስዓት 12.00 ቅድሚ ቀትሪ ክትድዉል
ትኽእል።

Dari

سوال های عمومی مربوط به ویروس جدید “کورونا“
آیا در مورد ویروس “کورونا” سوالاتی دارید که می
خواهید با یک مسئول دری زبان مطرح کنید؟ به
نمبر ) ۰۱۰۸۳۱۸۰۱۰ ( زنگ
بزنید و اطلاعات به لسان خودتان را دریافت کنید.
شما در طول روزهای عادی هفته از ساعت ۱۰ تا
۱۲ به این نمبر زنگ زده
میتوانید.الاتصال


2020-05-07