این را بخوانید!

Information med anledning av coronaviruset

شما باید از همه محفل ها و گردهمایی ها خودداری کنید، حتی با خانواده و دوستان تان.
خطر سرایت عفونت در همه تماس های نزدیک زیاد می باشد.
با کمال میل به منزل افراد سالمند و مریض همراه با غذا بروید، اما غذا را در عقب دروازه بگذاریید.  
با پایان یافت خطر انتشار عفونت، باز هم می توانید با هم ملاقات نمایید.
همه افراد، هم کودکان و هم بزرگسالان می توانند عفونت را انتقال داده و دیگران را مریض بسازند.
همه مسئولیت خود را دارند تا عفونت را به دیگران منتقل نسازند ـ از همکاری تان تشکر!
دستان خود را مرتبأ با آب و صابون بشوید!
سرفه و عطسه را در زاویه آرنج دست بزنید!
از لمس کردن چشم ٫ بینی و دهن خودداری کنید!
اگر زکام دارید (سرما خوردید) در خانه بمانید!
فاصله خود را حفظ کنید!
بزرگسالان در معرض خطر قراردارند - برای محافظت آنها ٫ از مراجعه با آنها خود داری کنید!

2020-04-14