ሃየ ኣንብቦ ነዚ!

Information med anledning av coronaviruset

ካብ ኵሉ ፌስታታትን ኣኼባታትን ተቘጠብ፤ ምስ ስድራን ፈተውትን ከይተረፈ።
ኣብ ኵሉ ዓይነት ዚግበር ናይ ቀረባ ርክባት ዘሎ ሓደጋ ለበደ ቫይረስ ዓቢ’ዩ።
ናብ ገዛውቲ ብዕድመ ዝደፍኡን ዝሓመሙን ሰባት ምግቢ ከተብጽሕ ምኻድ ምንም ጸገም የብሉን። ነቲ ምግቢ ግን ኣብቲ እግሪ ማዕጾ ኣብ ደገ ግደፎ።  
ሓደጋ ለበደ ቫይረስ ምሰብቀዐ ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም።
ኵሉ ሰብ፡ ቈልዓ ምስ ዓቢ፡ ለበደ ቫይረስ ናብ ማንም ሰብ ኣላጊቡ ንሕማም ኬቃልዕ ይኽእል’ዩ።
ኵሉ ሰብ፡ ለበደ ቫይረስ ናብ ካልእ ሰብ ከየላብዕ ሓላፍነት ኣሎዎ - ንሓገዝካ ነመስግን!
ደጋጊምካ ኣእዳውካ ተሓጸብ፤ ብማይን ሳምናን!
ህንጥሸው ክትብልን ክስዕልን ከለኻ ብመዓጽፎ ቅልጽምካ ገጽካ ክደን!
ኣዒንትኻ፡ ኣፍንጫኻን ኣፍካን ምትንካፍ ኣወግድ!
ጕንፋዕ እንተ ሒዙካ ኣብ ገዛ ኮፍ በል!
ካብ ሰብ ፍንትት በል!
ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት፡ ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ተነቀፍቲ ጕጅለ’ዮም፤ ካብ ሕማም ክትከላኸለሎም ምእንቲ፡ ምብጻሕ ኣወግድ! 

2020-04-14