Nya rekommendationer om vilka som prioriteras

Kvinna tar emot vaccin i överarmen

Alla som fyllt 65 år ska prioriteras i vaccinationsarbetets andra fas. I den tredje ingår personer från 60 års ålder, samt yngre med vissa sjukdomar eller tillstånd.

Folkhälsomyndigheten redovisar nu nästa steg i prioriteringsuppdraget som vägleder kommuner och regioner i arbetet med att vaccinera mot covid-19. Syftet är att vaccin först ska gå till dem som har störst behov av skydd mot svår sjukdom.

Tillgången till vaccin styr takten i vaccinationsarbetet. Hittills har över 264 000 personer i Sverige vaccinerat sig, de allra äldsta var först ut i arbetets inledande fas.

I den nya delredovisningen sänker myndigheten den tidigare rekommenderade åldern i den så kallade fas 2 till 65 år. Dessutom lyfts personer med vissa medicinska tillstånd eller sjukdomar in i gruppen, som alltså utvidgas till att omfatta fler än tidigare.

I fas 3, som nu preciseras, ingår bland annat:

  • Personer i åldern 60–64 år.
  • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning, som exempelvis kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes och Downs syndrom.
  • Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder.

I samtliga faser av vaccinationsarbetet behöver den som löper störst risk prioriteras, vid brist på vaccin. Det är viktigt att alla vuxna i Sverige nås av erbjudandet om vaccination. Risken att bli svårt sjuk påverkas av exempelvis födelseland, boendesituation, utbildningsnivå, yrkestillhörighet och ekonomi.

Läs mer:

Nationell plan för vaccination mot covid-19 (delrapportering 3)

Folkhälsomyndighetens samlade information om vaccination mot covid-19

2021-02-09