Bor/har du anhörig på särskilt boende, korttidsboende eller LSS boende?

Herre som läser tidningten

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor över 70 år ska undvika att träffa andra människor i så stor utsträckning som det går, eftersom de tillhör riskgruppen för coronaviruset covid-19. Eda kommun har även valt att följa rekommendationerna för LSS boende eftersom de också är en riskgrupp. Vi följer rutiner och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och sjukvården i Region Värmland samt håller oss uppdaterade när dessa revideras och förändras. Detta gör vi för att minska smitta:

Besöksförbud

Du kan inte få eller göra besök på äldreboenden (särskilt boende), regeringen har beslutat om besöksförbud då risken för allmän spridning av covid-19 är hög. Kommunen har med anledning av detta även beslutat om besöksförbud inom våra LSS-gruppboenden och korttidsboendet då flera brukare hör till riskgrupper. Vi arbetar nu intensivt för att hitta olika lösningar för att på ett säkert sätt kunna träffa anhöriga som bor på boenden.

Det finns i nuläget inget förbud mot besök på LSS Serviceboendet Vargen samt seniorboenden (ordinärt boende där beviljade insatser utförs av hemtjänsten), med det avråds bestämt från besök om den som kommer har symtom på luftvägsinfektion. Det gäller även lindriga symtom och att tänka på att undvika närmare kontakt än två meter.

Basala hygienrutiner och skyddsutrustning

Personal på boende är extra noga med de basala hygienrutinerna och använder skyddsutrustning enligt de rutiner som kommunen har tagit fram i samråd med Smittskyddsenheten och Region Värmland.  

Det skyddsmaterial som vi alltid använder även när det inte finns covid-19 smitta är:

  • handskar
  • förkläde med ärm/utan ärm
  • handtvätt och/eller
  • handdesinfektion

Det som tillkommer nu utifrån Covid-19 när vi arbetar nära de boende är:

  • visir
  • Skyddsglasögon och munskydd används endast om visir inte finns tillgängligt

Våra lokaler

Våra lokaler ses över dagligen och desinficeras på kontaktytor, bland annat handtag och bordsytor.

Arbetskläder

Verksamheten har köpt in extra arbetskläder så att även vikarier ska ha tillgång till ombyte. All personal byter om på arbetsplatsen och kläderna tvättas på plats.

Information och frågor?

Har du frågor så sök svar på hemsidan under FAQ om Corona för vård och stöd eller kontakta områdeschefen för boendet som hjälper dig. 

2020-05-27