Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Bygglovsprocessen Skriv ut

 

Illustration över bygglovsprocessenSöka bygglov
Innan du börjar bygga eller gör någon ändring på en byggnad bör du ta reda på om du behöver bygglov eller inte. Behövs bygglov lämnar du in en ansökan med kompletterande handlingar till kommunen. Var ute i god tid med din ansökan!


Handläggning
När ansökan inkommit med alla handlingar har kommunen 10 veckor på sig att handlägga ärendet. Handläggaren gör en bedömning om ansökan följer planbestämmelser och om utformning samt placering är lämplig med hänsyn till omgivningen. Remiss kan ibland skickas ut till sakägare och myndigheter.


Beslut
Om åtgärden uppfyller alla krav kan byggnadsnämden besluta om att ge bygglov. När du fått ditt bygglov ska dina grannar och andra sakägare få reda på det, antingen genom ett meddelande eller delgivning. Beslutet kunggörs även i Post- och Inrikes tidningar och om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. 


Tekniskt samråd
Vid tekiskt samråd går vi och din kontrollansvarige igenom omfattningen, formerna och tekniska lösningar tillsammans med byggherren. Tillsammans går vi igenom bygglovet, arbetets planering samt tillsyn- och kontrollåtgärder. Har ingen kontrollansvarig krävts i ärendet så krävs inget tekniskt samråd.


Byggstart
När du fått ditt startbesked kan du påbörja de åtgärder du fått bygglov för. Påbörjar du bygget innan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift. I startbeskedet fastställer byggnadsnämden kontrollplanen.


Arbetsplatsbesök
Har en kontrollansvarig utsetts ska minst ett besök göras, som kallas arbetsplatsbesök. Vid detta kontrolleras att kontrollplanen följs och kontrollansvarig ska närvara tillsammans med byggherren. Besöket ska dokumenteras.


Slutsamråd och slutbesked

Vid slutsamråd går byggnationen och kontrollplanen igenom. Den som är kontrollansvarig ska ha skrivit ett utlåtande hur kontrollplanen följts och eventuella noteringar om byggets utförande. Mötet protokollförs av kommunen så ett slutbesked kan meddela att allt utförts rätt och byggnaden kan tas i bruk. Har byggnaden tagits i anspråk innen slutbesked kan en sanktionsavgift tas ut.