Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Strandskydd Skriv ut

 
strandskydd-fig1.jpg

Vad är strandskydd?

Strandskydd gäller vid samtliga sjöar och vattendrag och regleras av miljöbalken. Strandskyddets syfte är att långsiktligt skydda allmänhetens tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv.


Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten upp till land och även ut i vattnet. På vissa platser är strandskyddet utökat till 200 meter. I Eda kommun gäller det utökade strandskyddet Hugn, Vadjungen, Ränken, Bysjön samt hela Västra och Östra Buvattnet.


Klicka på bilden nedan för att komma till Strandskyddsdelegationens utbildning om strandskyddet. Utbildningen tar ca 20-30 minuter.


Strandskydd.JPGVad innebär strandskyddet?

 Inom strandskyddet är det förbjudet att:

 • Bygga nytt eller ändra befintliga byggnader så de kan användas till något annat ändamål
 • Utöka din privata zon/hemfridszon genom att till exemplet ställa ut utemöbler eller anlägga gräsmattor eller rabatter på mark som är tillgänglig för allmänheten
 • Gräva eller förbereda byggnationer
 • Uppföra anläggningar eller anordningar utan dispens i ett område, som annars är tillgängligt enligt allemansrätten. Ingreppen får inte heller förändra livsvillkoren för djur och växter. Exempel är bryggor, pirar, muddring, vägar och parkeringsplatser, eller att fälla mer än enstaka träd.

Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskydd om dessa fyra villkor är uppfyllda:

 • Byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
 • Byggnaden eller åtgärden måste ligga inom strandskyddet
 • Byggnaden är inte utformat för boende
 • Din verksamhet ger ett betydande tillskott till din försörjning (ej vanlig hobbyverksamhet)

Eda kommun har antagit en plan för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen med utpekade områden där dispens inom strandskyddet kan lämnas om åtgärden lämnar en långsiktligt utveckling av landsbygden. LIS-planen hittar du här.  


Hur ansöker jag om strandskyddsdispens?

Du kan ansöka om strandskyddsdispens hos kommunen eller hos länsstyrelsen. En avgift tas ut och kommunen eller länsstyrelsen beslutar om du får dispens eller inte och skickar beslutet till dig.


För att söka om strandskyddsdispens behöver du skicka in följande handingar:

Särskilda skäl

För att få strandskyddsdispens krävs särskilda skäl varför byggnationen ska uppföras inom strandskyddsområdet. Som särskilda skäl vid prövning av dispens beaktas endast om området som dispensen avser:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandslinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anpråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse
 • är utpekat för landsbygdsutveckling i kommunens LIS-planSidansvarig: Elin Fredriksson