Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Anmälan Skriv ut

 

Anmälan

 

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är rivning i vissa fall, ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader. Även uppförande av vissa komplementbyggnader, mindre tillbyggnader av en- och tvåbostadshus, byggande av takkupor samt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus kan kräva anmälan. En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan anmälan har gjorts och byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.


Åtgärder som kräver anmälan

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid:

 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,

 • nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser

 • ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt,

 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,

 • installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.

 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad,

 • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,

 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk,

 • uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus på max 25 m2,

 • uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på max 25m2,

 • ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på max 25 m2,

 • tillbyggnad på max 15 m2,

 • byggande av högst två takkupor, eller

 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Ingen anmälan

Anmälan behövs inte för lovfria åtgärder som rör en eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader förutsatt att det inte gäller inre åtgärder, t.ex. installation av ventilationsanordning.

Sidansvarig: Joakim Jansson
Mer information

Ulla Görlin


Mina favoriter
Spara sidan som favorit