Regler för eldning

Gräsbrand

1. Elda inte när det är för torrt och/eller blåsigt eftersom gnistregn kan
flyga långa sträckor. Eldningsförbud får inte råda.

2. Det avstånd som behövs från brännbart material, för att undvika
antändning p.g.a strålningsvärmen, beror på eldens storlek. Generellt
bör avståndet vara minst 25m.

3. Ha släckningsutrustning i närheten (t.ex. en framdragen vattenslang,
eller hinkar med vatten).

4. Elda inte ensam eller efter sen det blivit mörkt.

5. Övervaka hela tiden elden.

Det är alltid du som eldar som bär ansvaret för eldningen!

OBS! Större eldningar ska anmälas till räddningstjänsten.

För att trädgårdsavfall ska få eldas på den egna fastigheten, måste vissa krav förutom brandsäkerhet uppfyllas.