Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Att överklaga ett beslut Skriv ut

 

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut. Tiden räknas från den dag då meddelandet om att protokollet har justerats (godkänts) sätts upp på kommunens officiella anslagstavla. 

Enligt förvaltningslagen (förvaltningsbesvär)

Beslut av kommunala nämnder/utskott, som fattats med stöd av särskilda lagar (plan- och bygglagen, socialtjänstlagen mm) kan i regel överklagas av den som beslutet rör.


Överklagandet ska ske skriftligt och ställas till den domstol som hanterar ärendet. Men överklagandet ska skickas till kommunen. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då klaganden fick ta del av beslutet.

 

Enligt kommunallagen (laglighetsprövning)

Rätt att överklaga (påkalla laglighetsprövning) har du som är folkbokförd, äger fastighet eller är taxerad till kommunalskatt i Eda kommun. Vid laglighetsprövningen avgör domstolen om beslutet strider mot någon lag eller författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina befogenheter. Det är alltså inte möjligt att få ett beslut upphävt bara för att du anser att det är fel eller olämpligt. Domstolen kan bara upphäva beslut, inte sätta ett annat beslut i dess ställe. 


Överklagandet skickas till kommunen inom tre veckor från den dag då det justerade protokollet anslagits på kommunens anslagstavla.
Sidansvarig: Anna Bryntesson

Mina favoriter
Spara sidan som favorit