Kontakta oss

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Postadress
Box 66, 673 22 Charlottenberg

Telefon Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 00

Fax Medborgarkontoret
+46 (0)571-281 03

Fax Vård och stöd
+46 (0)571-281 64

Medborgarkontoret öppettider

mån-tor 8.00-16.00

fre 8.00-15.00


 

 

 

Upphandlingsprocessen Skriv ut

 

Så här går upphandlingsprocessen till i Eda kommun.

Anbusdprocessen

 

 

1. Förstudie om att upphandling ska ske - Alla upphandlingar föregås av en förstudie som visar hur verksamhetens behov kan tillgodoses. Beslut tas om upphandling ska genomföras eller om befintliga avtal kan användas. Utvärdering av tidigare/befintliga ramavtal görs. En övergripande kravformulering görs också. Det är även viktigt att göra en marknadsundersökning av den aktuella varan/tjänsten. En beräkning av upphandlingens totala värde görs också för att kunna bestämma upphandlingsförfarandet. Om upphandlingen behöver säkerhetsskyddas läs "Säkerhetsskyddad upphandling - en vägledning" som finns som en fil längst ned på sidan.

 

2. Upprätta förfrågningsunderlag – Efter att det har framkommit att en upphandling behöver göras, upprättas ett förfrågningsunderlag för att en leverantör ska kunna lämna anbud.

 

Förfrågningsunderlaget innehåller:

• Anbudsförfrågan (innehåller upphandlingsföreskrifter med enklare beskrivning av tjänsten eller produkten)
• Kravspecifikation (beskrivning av krav på produkten eller tjänsten) samt minimikrav på leverantör
• Avtalsmall (beskrivning av fakturahantering, prisjusteringar, beställningsförfarande, leveransrutiner m.m.)

 

3. Annonsera upphandling – Annonseringen görs på olika sätt beroende på vilket upphandlingsförfarande som tillämpas. Eda kommun annonserar på kommunens hemsida (www.eda.se) samt via en elektronisk databas som heter www.e-avrop.se beroende av upphandlingsvärdet publiceras den sedan i EUT/TED. Direktupphandlingar behöver inte annonseras.

 

 

4. Anbudstid – Anbudstiden är olika beroende på vilket upphandlingsförfarande som tillämpas. Valet av förfarande avgörs av bland annat upphandlingens beräknade värde.

 

5. Anbud – Under anbudstiden kan leverantörer ställa frågor be om förtydligande eller kompletteringar av förfrågningsunderlaget. Alla inkommande anbud registreras. Brevanbud ankomststämplas och registreras, anbuden öppnas normalt 2 dagar efter sista anbudsdagen. Anbudets sidantal och antal bilagor anges i diariet. Vid öppnandet av anbuden är det alltid minst två opartiska personer, utsedda av kommunen, som är närvarande varav en är upphandlingssamordnaren.
 

Sekretess gäller under hela upphandlingsprocessen fram till dess att tilldelningsbeslut fattas. Om behov finns kan sekretessen förlängas.

 

6. Pröva och utvärdera anbud/Välja leverantör – Anbud som kommer in för sent ska förkastas. Anbud som kommer in går först till en prövning/kvalificering av leverantörerna enligt de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Sedan sker en utvärdering på de anbud som efter prövning visat sig uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget.

 

Utvärderingskriterierna är antingen:

1. Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlade myndigheten.

2. Det anbud som innehåller det lägsta priset.

 

7. Beslut – Beslut fattas om vilket eller vilka anbud som ska antas i upphandlingen. Enligt LOU ska beslutet och grunderna för beslutet redovisas till alla anbudsgivare. Normalt bifogas utvärderingen, via ett tilldelningsmeddelande. Meddelandet ska innehålla uppgifter om skälen till beslutet.

 

8. Överprövningstid = 10 dgr – Om en leverantör anser sig felaktigt bedömd eller hanterad har de rätt att lämna in en begäran om överprövning hos Länsrätten. Anbudsgivare har tio dagar på sig för att lämna in begäran om överprövning. Nu blir också samtliga handlingar i upphandlingen offentliga.

 

9. Teckna kontrakt – Avtal skrivs efter att tio dagar har passerat. Alla villkor i avtalet ska vara beskrivna i förfrågningsunderlaget.

 

10. Uppföljning och leverantörsutvärdering – Under avtalstiden är det viktigt att göra en uppföljning av det kontrakt som har tecknats, se så att gällande priser, kvaliten på varan/tjänsten mm är den som kontraktet avser. Detta kan vara ett bra underlag inför nästa upphandling när avtalsperioden är slut.


Sidansvarig: Anna Bryntesson
Mer information
Charlotte Olsson

Upphandlingssamordnare
tfn 0571-28112


Mina favoriter
Spara sidan som favorit